30 094 молби за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани в първи клас за учебната 2015/2016 г.  са подадени в агенциите за социално подпомагане, съобщават от ведомството.

Данните са към края на август месец 2015 година.

По данни на МОН до началото на август за учебната 2015/2016 година са записани 64 841 ученици за първи клас в училищата в страната.                   Още...

Издадените заповеди за отпускане на помощта са 24 684 броя, които се отнасят за 25 149 деца. Отказите са 274, а 5 136 молби са в процес на обработка.

Подадените заявления са с 3 402 по-малко в сравнение със същия период от предходната година.

Право на помощ по реда на Закона за семейни помощи за деца имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.

Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молби-декларациите се подават в дирекциите „Социално подпомагане" по постоянен адрес след записване на детето в първи клас и ще се приемат до 15 октомври 2015 г. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

Помощта за първокласници е в размер на 250 лева от 2013 г. Изплатената тогава сума е 12 191 162 лева, предназначена за 48 845 деца-първокласници. Общият брой първокласници, за които бе начислена целевата помощ за миналата година, е 47 096, изплатената в края на 2014 г. сума - 11 774 018 лева.