Министерският съвет одобри днес Концепция за наказателна политика за периода 2020 - 2025 г. Вместо затвор за по-леките престъпления, да се присъжда пробация, предлага Концепция за наказателна политика. Целта е да се направят промени в наказателната система, които да я усъвършенстват. Концепцията предлага да се разши обхвата на пробацията като алтернатива, за сметка на ефективно лишаване от свобода, за да се постигне повече превенция за деянията с намалена обществена опасност.

В тази връзка в концепцията пише, че обществената опасност на някои деяния, включени в Особената част на Наказателния кодекс, е отпаднала.

В европейски мащаб също се наблюдава тенденция за декриминализиране на деяния е намалена обществена опасност, пише още в концепцията.

Концепцията е разработена след анализ на актуални криминални данни.

Предлага се да се направи внимателна преценка на адекватността на предвидените наказания при съобразяване на обществената опасност на значителна част от съставите в НК, при придаване на по-голяма значимост на административнонаказателната репресия, като неразделна част от наказателната политика на държавата.

Принципите на настоящата концепция за наказателна политика са в синхрон с основните положения на съвременното наказателно право, като водещи сред тях да са: аргументираност, съвместимост и последователност на извършването на законодателни промени; съразмерност на наказанията; повишаване на участието на пострадалите в наказателния процес и насърчаване на възстановителното правосъдие; съответствие на правната уредба със задължителните за България стандарти според правото на Европейския съюз и международното право в наказателната област.

Целта на новата концепция е да се повиши ефективността на наказателната репресия, да се усъвършенства системата на наказанията и да се повиши общественото доверие в наказателното правосъдие.