В извънредното положение няма промяна в реда на издаване на скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и удостоверителни документи от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Те поясняват, че на заявителите на всички административни услуги може да се изпращат съобщения за отстраняване на недостатъци в проекта за изменение на кадастрална карта и регистър или в придружаващите го документи, като им се дава обичайният за това срок. Ако недостатъците бъдат отстранени, преписката може да продължи с изпращане на съобщение за започване на административно производство или с изпълнение на заявената услуга. Ако недостатъците не бъдат отстранени, срокът спира да тече, като преписката не се прекратява и не се архивира.

Ако някоя услуга трябва да приключи с писмен отказ, той се постановява в съответния срок, след което се съобщава на всички заинтересовани страни. Ако обаче заявителят, получил отказ, го оспорва, срокът за оспорването по съдебен ред спира да тече.

Промени в кадастрална карта и кадастрален регистър, за които в нормативната уредба е предвидена уведомителна процедура на заинтересованите страни, не могат да бъдат изпълнявани по време на извънредното положение, посочват от МРРБ. Проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър по заповеди, които не са влезли в сила до 13 март, могат да се актуализират само по искане на всички страни в административното производство. Ако някоя от страните иска нови изменения по проекта, такива не могат да бъдат правени, тъй като производството продължава да е висящо, защото по време на извънредно положение заповедта за промяна на кадастралната карта и регистър не влиза в сила.

При извънредното положение всички служби на агенцията по геодезия, картография и кадастър в страната работят и обслужват "на гише" както до сега.

Продължава обслужването на потребителите и чрез системата за електронно заявяване на услуги КАИС, която е достъпна през интернет страницата на АГКК - https://kais.cadastre.bg/.

В електронен вариант гражданите могат да заявят скица на имот или схема на самостоятелен обект, удостоверения, да направят справка по кадастрална карта, да потърсят информация за имот или сграда само чрез въвеждане на адрес или чрез идентификатор, да получат извадка от архивен план и други.

Предоставяните електронни услуги са същите като тези, които гражданите и бизнесът могат да получат на гише, но са с 30% по-евтини от документите на хартиен носител, посочват от МРРБ.

Изготвянето на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време в зависимост от срока на услугата - обикновена, за която са необходими 7 дни, или бърза - в тридневен срок.

По данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от въвеждането на извънредното положение до днес броят на заявените услуги е намалял двойно. За сравнение, на 12 март общият брой заявени услуги в страната е бил 2799, от които на гише 1438, а електронно - 1361. На 26 март общо заявените услуги са 1096, от които 588 - на гише, и по електронен път - 509. Средно в София заявяваните на гише услуги преди 13 март тази година са били 350 - 400 броя на ден, а след въвеждането на извънредното положение те са намалели на 150 - 200 броя дневно.