Най-много нарушения на трудовото законодателство има в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Това сочат данните от извършените от Главна инспекция по труда проверки за спазване на нормите през първите пет месеца на 2009 година. Общо инспекторите са извършили 23 107 проверки, което е ръст от 62%.

Инспекциите сочат, че нарушенията в изискванията за безопасни условия на труд са  65,5 % или 67 963 броя от общия брой на проверките. Следват ги нарушенията на нормите в областта на трудовите правоотношения, като техният брой съставлява  34,2 %. На трето място според проверката са нарушения на норми на Закона за насърчаване на заетостта - 0,3 %.

Общият брой на нарушенията на здравословните и безопасни условия на труд нарастват с 27 % спрямо общия брой през първите пет месеца на 2008 г.

Най-често се нарушават изискванията за организиране, провеждане и документиране на инструктажа и обучението за безопасно извършване на производствената дейност, уточняват от инспекцията.

От там допълват, че основни причини за това е недостатъчната подготовка на лицата, определени да изпълняват функциите на орган по безопасност и здраве при работа. Те са ангажирани за тази дейност без подходящо образование и квалификация - най-вече без техническа подготовка.

Не се полагат и грижи за повишаване знанията и квалификацията им, сочат още данните от проверките.

Формалното обучение от фирми, провеждащи такова обучение, е друга сериозна причина. Налице е и слабият контрол, който осъществяват работодателите на дейността на лицата, изпълняващи функциите на орган по безопасност и здраве при работа.

Инспекцията по труда е извършила проверки на 18 857 предприятия  с общо 765 101 души зает персонал в тях. Констатирани са  общо 103 710 нарушения на нормите и изискванията на трудовото законодателство.

За отстраняване на нередностите са приложени общо 102 500 принудителни административни мерки. От експлоатация са спрени 465 машини и работни места, застрашаващи живота и здравето на работещите.

79 работници и служители са отстранени от работа, защото не са били незапознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труд или не са притежаващи необходимата правоспособност.

В 19 случая е спряно изпълнението на незаконни решения или нареждания на работодатели и длъжностни лица.