Трагично е състоянието на библиотечния фонд. Това става ясно от извършен одит на Сметната палата на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" (НБКМ) за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г.

Завидното количество библиотечни единици към 2015 г. наброява 8 млн. по данни на НСИ, но информационната система за управление на библиотечния фонд, въведена в Библиотеката от 2010 г., към края на 2016 г. обхваща едва 11% от библиотечния фонд.

При одита е установено, че ръководствата на Министерството на културата и на Националната библиотека не са създали достатъчни условия за опазването на това културно наследство. Причина за това е хроничното недофинансиране на НБКМ.

Разработените от Министерството на културата и утвърдени от Министерския съвет общ и допълващ стандарти за финансиране на дейността на Националната библиотека на база на показателите "брой служители" и "брой закрити площи с размер над 12 000 кв.м." не отчитат статута й като държавен културен институт с национално значение, ежегодното нарастване на библиотечния фонд и недостатъчния сграден фонд за неговото правилно съхранение.

Още от 1964 г. има криза на книгохранилищата в Националната библиотека. Тогава за пръв път е организирано първото външно книгохранилище в непригодена за целта сграда.

С 530 лева заплати експертите от Националната библиотека излизат на протест

С 530 лева заплати експертите от Националната библиотека излизат на протест

Обещанието е от 2015 година, припомнят синдикатите

Библиотечният фонд се съхранява освен в основната сграда на Националната библиотека, така и в няколко други имоти около София, които не отговарят на изискванията за неговото адекватно съхранение и организация.

Преобладаващата част от помещенията не са нито достатъчно осветени, нито климатизирани, в някои от тях има течове, а поради недостиг на място, част от книгите са сложени на земята.

В резултат част от съхранявания библиотечен фонд е увреден, унищожен или неизползваем.

Така се рискува да бъде загубено национално културно наследство.

Изпълнението на дейностите по консервация, реставрация и дигитализация на библиотечни единици от библиотечния фонд в НБКМ зависи от ресурсното осигуряване на дейността на НБКМ, а не от необходимостта от тях съобразно състоянието на библиотечните единици.

Протест подготвят в Националната библиотека "Св.Св. Кирил и Методий"

Протест подготвят в Националната библиотека "Св.Св. Кирил и Методий"

Административният капацитет на НБКМ не е достатъчен и намалява, тъй като не е съобразен с управлявания библиотечен фонд. Заплатите са около минималната за страната. В същото време броят на управляваните библиотечни единици средно от един служител в НБКМ надвишава същия показател за Националната библиотека на Германия и този за Националната библиотека на Конгреса в САЩ. През 2016 г. библиотечният фонд, управляван от 1 служител в НБКМ, възлиза на 39 хиляди библиотечни единици.

Заради проблемите в библиотечния фонд не може да се гарантира обновяването му със задължителните депозити на екземпляри на всички книги и публикации. С това се ограничава достъпът на читателите до актуални издания.

Ефективността на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" по опазването на културното наследство на страната, е сериозно предизвикателство поради отсъствието на политика за целенасочено развитие на НБКМ като единствен културен институт с национално значение в областта на библиотечното дело; ефективни действия за обогатяване, поддържане, съхранение и опазване на библиотечния фонд като част от културното и историческо наследство на страната;условия за предоставяне на качествена библиотечно-информационна услуга.

Сметната палата е дала на министъра на културата 3 препоръки, едната от които съдържа в себе си 5 подпрепоръки, и на директора на Националната библиотека - 11 препоръки за отстраняване на проблемите и подобряване на дейността.