Училища, университети и неправителствени организации ще могат да кандидатстват с проекти, които насърчават младежи от уязвими групи да завършат висше образование. Одобрените предложения ще бъдат финансирани със суми от 100 000 до 196 000 лв.

Това е заложено в критериите за подбор по операцията "Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование" на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., които са публикувани за обществено обсъждане.

Сред дейностите, които могат да се финансират, са например допълнителни обучения на ученици от уязвими групи от втори гимназиален етап, за да положат успешно задължителните и допълнителните държавни зрелостни изпити и да кандидатстват в университет. На гимназистите ще се предоставя еднократна финансова помощ за покриване на разходите за кандидатстудентски такси, за пътуване и нощувка при явяване на изпитите в университет. Ще се отпускат еднократни суми за семестриални такси и настаняване за първата академична година в рамките на проекта.

Слаб (2) за обществото и държавата, а за децата ни – пак бутафорно образование

Слаб (2) за обществото и държавата, а за децата ни – пак бутафорно образование

По-малко от месец преди старта на учебната година присъственото обучение на децата в образователната система все повече e под въпрос

С европейски средства може да се осигурят ментори за първокурсниците от уязвимите групи. Те ще изпълняват функциите на наставници, подпомагащи адаптацията и социализацията на новите студенти. Те ще ги ориентират в академичната среда, ще подкрепят и проследяват участието им в образователния процес - редовно участие в учебните занятия през първата година и др.

С европейски средства може да се осигурят ментори за първокурсниците от уязвимите групи. Те ще ги ориентират в академичната среда, ще подкрепят и проследяват участието им в образователния процес - редовно участие в учебните занятия през първата година и др.

Проектът на методологията е публикуван ТУК, както и в раздел "Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане" на страницата на Изпълнителна агенция "Програма за образование".