Поради натрупано за последните три години увеличение на разходите, които „ЧЕЗ Разпределение България" АД прави за възстановяване на прекъснато електрозахранване за неплатени задължения, компанията въвежда нови цени от 1 август 2008 г.

За възстановяване на захранването от електромер или предпазител цената ще бъде 40.66 лв. с ДДС, а за възстановяване от външна мрежа - 47.44 лв. с ДДС. Цените са за възстановяване в рамките на 24 часа.

Сегашните цени за възстановяване на захранването са в сила от 2005 г. и са съответно 10.80 лв. с ДДС и 27.96 лв. с ДДС.

Увеличението се налага поради факта, че действащите към момента цени не покриват разходите, които компанията прави за прекъсването и възстановяването на захранването на длъжниците, като разликите се покриват от дружеството. Това косвено ощетява всички останали редовни клиенти.

При актуализацията на цените за възстановяване на захранването са взети предвид средното време за извършване на прекъсването и възстановяването, броя на служителите, необходими за извършване на манипулациите, разходите за транспорт, механизация, комуникации и всички други режийни разходи за един служител на дружеството.

Калкулациите са извършени на база отчетни данни за първото полугодие на 2008 година. Досегашните цени се базираха на оперативните разходи за първото полугодие на 2005 година и не покриваха процеса в неговата цялост.

Прекъсването на електрозахранването се извършва 10 дни след края на периода за плащане за битови потребители и 3 дни за стопанските.

Това на практика означава 25 дни след края на периода, през който е потребена електроенергията. Клиентите могат да платят задълженията си в касите на ЧЕЗ, Български пощи, Easypay, както и в офисите на ДСК и УниКредит Булбанк.

Клиентите на дружеството могат за използват и един от безкасовите начини за плащане - чрез платежно нареждане, незабавно инкасо, банкомат, електронно банкиране, чрез системата Epay или чрез SMS.