Второто издание на Националната програма "Млади учени и постдокторанти", ще бъде финансирано с 15 млн. лева бе одобрено от Министерски съвет. С тях ще бъдат подкрепени интеграцията и кариерното развитие на над 1000 млади учени и 200 постдокторанти в български научни организации и висши училища. Програмата е със срок до 2025 г. Първият етап на нейното изпълнение ще започне през тази година със 7,5 млн. лв., а вторият- през 2024 г. с още 7,5 млн. лв.

По програмата ще се назначават млади учени, които нямат договор за работа с конкретно висше училище или научна организация. Могат да бъдат подкрепяни и вече назначени асистенти, главни асистенти и докторанти, включително в задочна и самостоятелна форма на обучение. За млади учени се смятат изследователи или преподаватели във висше училище и/или научна организация до 10 години след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър".

Правят онлайн платформа за превод от и на български език

Правят онлайн платформа за превод от и на български език

Тя ще е подобна на Google Translate

Новоназначените млади учени ще получат възнаграждение от 1200 лева на месец с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя. Вече назначените млади учени по друг договор в същата организация ще получат допълнително възнаграждение от 200 до 600 лева на месец с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя. За финансова подкрепа на постдокторантите се изисква кандидатстване с проектно предложение по актуална научна тематика. Проектът трябва да бъде на високо научно ниво, да има детайлна програма и подробен финансов план. Срокът за изпълнение на проектите е до 24 месеца. По този модул могат да кандидатстват учени с придобита образователна и научна степен "доктор" в страната или чужбина, но не повече от пет години след придобиването й. С предимство ще се класират постдокторанти, които не работят в конкретно висше училище или научна организация.

Възнаграждението за новоназначените постдокторанти е от 2000 до 3000 лева на месец с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя и за допълнителни възнаграждения за образователна и научна степен "доктор". Тези, които са от друга държава или населено място, могат да получават допълнително до 1000 лева месечно за квартирни разходи. Постдокторантите, които работят вече в съответното висше училище или научна организация, ще получават допълнително между 300 и 600 лева на месец с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя.