Депутатите измениха Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Целта на предложенията е засегнатите от заповедите на министъра на здравеопазването затворени отделни бизнеси, предвид Covid кризата, да могат да се възползват максимално широко от предоставената държавна помощ, така че да се запазят работни места и да се предотвратят фалити.

Предвижда се в процедурата на подбор на проектните предложение да участват и да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ и на фирми, които имат наложени наказания по Кодекса на труда и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Костадин Ангелов не разбира притеснението, че дискотеките са затворени

Костадин Ангелов не разбира притеснението, че дискотеките са затворени

Не харесва подхода "да се проврем през иглени уши" и покрай мерките

Според вече приетите законодателни правила, по време на извънредната епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, както и общинските съвети по места да имат право да приемат решения и да издават заповеди за намаляване размера на вноските за наем или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица, които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.

За да се възползват от новите правила наемателите на държавни и общински терени трябва да докажат, чрез съответни документи, затрудненото си финансово състояние.