Не е достатъчно само да има Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. Ключова роля за постигане на резултати ще окажат личните планове за управление на отпадъците за същия период, който трябва да има всеки член на нашето общество. Това заявява в своя позиция министърът на околната среда и водите Асен Личев.

Той посочва, че планът има три основни цели: да създаде условия за намаляване на образуваните отпадъци; да създаде условия за прехода към кръгова икономика, т.е. от управлението на отпадъците към ефективното им използване като ресурс; и през 2025 г. да се достигне до 55% от рециклирането на отпадъците от общо образуваните битови отпадъци.

И служебното правителство има план за отпадъците до 2028 г.

И служебното правителство има план за отпадъците до 2028 г.

Това е документ на прехода от управление на отпадъците към използването им

Общите предвидени средства са в размер на 1,428 млрд. лв. Инвестиционните мерки включват основно изграждането на инфраструктура за предварително третиране на отпадъците при депониране и третиране на биоразградимите отпадъци. Предвидени са средства за разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци. За доизграждане на регионални системи за управление на отпадъци се отпускат 260 млн. лв. За изграждане на инсталации за рециклиране на отпадъци чрез финансови инструменти - 40 млн. лв., за изграждане на нови и разширяване на съществуващи системи за разделно събиране на битови отпадъци - 145 млн. лв., за подготовка и изпълнение на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци - 100 млн. лв., а за изграждане на депа за битови отпадъци или допълнителни клетки - 174 млн. лв.

Според екоминистъра с така приетия Национален план за управление на отпадъците България ще има солидна мотивировка за отпадане на съществуващата в момента наказателна процедура. Той подчертава, че в самия план са създадени механизми за гъвкаво определяне на режима на вноса на отпадъци, включително на внос за изгаряне у нас. Това ще зависи от наличния национален баланс на територията на България.

Екоминистърът готви заповед за забрана на вноса на отпадъци у нас

Екоминистърът готви заповед за забрана на вноса на отпадъци у нас

Ще бъде забранен и транзитът на отпадъци през страната, с изключение на този между Румъния и Гърция