Правителството прие Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2021-2028 г., съобщават от Министерски съвет.

Документът е план на прехода от управление на отпадъците към ефективното им използване като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им. Планът ще подпомага централните и местните власти за концентрация на ограничените ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от национални и европейски източници на финансиране.

Генералната стратегическа цел на страната е подобряване прилагането на йерархията при управление на отпадъците от обществото и бизнеса. Предвижда се това да стане чрез: намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци; намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци.

Планът е разработен в съответствие с чл. 28 и чл. 29 от Рамковата директива за отпадъците (РДО) и чл. 49 и чл. 50 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) като част от цялостната национална система за планиране. Изпълнението на мерките в Националния план за управление на отпадъците ще осигури достигане на националните цели, заложени като изисквания в европейското законодателство и ЗУО.

При разработване на плана са взети предвид и основните постановки за развитието на България с хоризонт към 2030 година - съобразен е с Националната програма за развитие (НПР 2030), Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024), Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020-2030), Третия национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г. и др.

Изринаха 5000 т отпадъци при почистване на София

Изринаха 5000 т отпадъци при почистване на София

На някой от почистените места ще бъдат поставени камери