Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" публикува клип за предотвратяване на трудова експлоатация и как да работим легално.

Клипът на Инспекцията по труда е изготвен по проект"НАПРЕДЪК (RAISE UP)-VS/2017/0320".

С видеоклипа се цели предоставяне на информация на търсещите работа лица за ползите от декларирания труд и на какво следва да обърнат внимание преди заминаване на работа в чужбина, за да се минимизира рискът от полагане на недеклариран труд или от попадане в схеми за трудова експлоатация.

Основното послание е, че упражняването на деклариран труд не само на територията на България, но и в чужбина, и по-специално в Италия, носи най-големи ползи за работника в дългосрочен аспект дори когато става въпрос за краткосрочно наемане със сезонен характер в селското стопанство.

Виодеоклипът е насочен към българските работници, които работят или възнамеряват да работят в сферата на селското стопанство у нас или зад граница, но съдържа общовалидна за всички сектори информация. Той информира и за негативните дългосрочни последствия от упражняването на различни форми на недеклариран труд и ползите от декларираната заетост. В клипа са разяснени основните положения в българското законодателство относно свободното движение на работници в рамките на ЕС, какво трябва да знаят българските граждани преди да заминат да работят в чужбина. Представена е информация и къде могат да потърсят съдействие, ако работят на територията на друга държава и по-конкретно на Италия и правата им са нарушени в някаква степен.

Проектът е изпълнен в рамките на 18 месеца в партньорство с Федерацията на работещите в селското стопанство (Италия); Сдружение "Федерация на независимите синдикати от земеделието" (Република България) и Синдикатът на работниците от селскостопанския комплекс в Република Македония (Северна Македония).

Неговата основната цел е повишаване осведомеността по отношение на ефективни мерки, които да допринесат за намаляване на нивата на недекларирания труд и за разкриването на официални работни места и тяхното заемане от работници; повишаване на капацитета на ключовите заинтересовани страни в усилията им да разработват по-адекватни действия за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд.