"Ай Си Джи Би" АД (ICGB) успешно финализира обществената поръчка за избор на инженер-консултант за газовата връзка с Гърция. След провеждане на открита процедура комисията, сформирана от възложителя, излъчи консорциум "ТИБЕИ" за изпълнител на проекта, съобщиха от ICGB.

Kонсорциум "ТИБЕИ" e избран за инженер-консултант за изграждането на междусистемната газова връзка Гърция - България.

Стартират обществена поръчка за 145 млн. евро за газовия интерконектор с Гърция

Стартират обществена поръчка за 145 млн. евро за газовия интерконектор с Гърция

Основен елемент в политиката на двете правителства за диверсификация на източници и маршрути на природен газ в региона

Ролята на инженер-консултанта е ключова за управлението и контрола на реализацията на проекта IGB във фазата на подготовката и изпълнението на строителния процес. Ангажиментът включва оказване на съдействие на възложителя за реализацията на проекта по време на строителството до момента на пускане на газопровода в експлоатация, както и управление на всички свързани с проекта основни договори - включително договора за доставка на линейни тръби и договора за възлагане на работното проектиране, строителството и доставки.

Консорциумът е предложил икономически най-изгодната оферта по критерия най-добро съотношение качество/цена.

Осигурени са 39 млн. евро за газовата връзка с Гърция

Осигурени са 39 млн. евро за газовата връзка с Гърция

Държавата е закупила необходимите квоти емисии за ТЕЦ "Марица Изток" 2

Предложението на "ТИБЕИ" включва най-икономичната цена за основния пакет услуги -5 670 000,00 евро. Консорциумът е обединение от чужди и български компании, като негови членове са: ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.А (Белгия), ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.р.л. (Италия), ИНТБЕР ГМБХ (регистрирана в Австрия), ИПСИЛОН КОНСУЛТ ЕООД (България) и БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД (България).

Откритата процедура беше обявена още в края на 2017 г., но поради обжалвания беше спряна за период от около 10 месеца.

През септември 2018 г. дванадесет фирми и обединения подадоха оферти за участие в процедурата.

Блинкен: Газовата връзка с Гърция ще даде сигурност на България и региона

Блинкен: Газовата връзка с Гърция ще даде сигурност на България и региона

Ангажимент за безвизов режим за България...

Оферти подадоха следните участници:

 1. МГВ Консултант
 2. TECHINT - COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.p.A. & TECHFEM S.p.A.
 3. Enereco S.p.A.
 4. TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
 5. C&M-Asprofos-S Energy-Miks
 6. Консорциум Consult Eurogas
 7. Консорциум "РИНА"
 8. ILF Beratende Ingenieure GmbH
 9. Консорциум "ТИБЕИ"
 10. T&T SISTEMI SRL
 11. VN gazoprovod Greece-Bulgaria
 12. Association JV Interconnector 2018

В резултат на прегледа на съответствието на участниците с изисквания на документацията за обществената поръчка и критериите за подбор, до оценка на офертите бяха допуснати:

 1. Enereco S.p.A.
 2. TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
 3. C&M-Asprofos-S Energy-Miks
 4. Консорциум "ТИБЕИ"

Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя на обща сума от 8,45 млн. евро без ДДС.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

Газопроводът IGB се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32"" - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/година в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/година, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция. Налице е подписан Меморандум за разбирателство между "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.