"Ай Си Джи Би" АД - ICGB стартира процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция-България (IGB Project)".

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 145 000 000 - сто четиридесет и пет милиона) евро без ДДС, а срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, считано от започване на изпълнението.

Изборът на строител ще бъде направен чрез ограничена процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) на два етапа: фаза на предварителен подбор и втора фаза - разглеждане, оценка и класиране на офертите на преквалифицираните след първия етап кандидати. Този избор е наложен от комплексния характер на предмета на обществената поръчка, който включва проектирането и изграждането на голямо техническо съоръжение за пренос на газ в двете посоки на територията на Република България и Република Гърция.

При предварителния подбор ICGB ще прецени и определи кандидатите, които имат необходимата финансова и техническа способност да изпълнят предмета на обществената поръчка съобразно поставените изисквания.

Пет държави имат интерес към интерконектора Гърция-България

Пет държави имат интерес към интерконектора Гърция-България

В началото на април ще бъде стартирана и основната поръчка

Отчитайки международния характер на проекта, проектната компания е избрала да ползва стандартните условията на ФИДИК, Сребърна книга, адаптирани за конкретния случай, за изграждане на обекта в трансграничен контекст като цялостен проект, който се реализира на територията на Гърция и на България. Стандартните договорни условия на ФИДИК са избрани и поради естеството им на международен, разпознаваем стандарт и най-добра практика за възлагане на строителство от такъв мащаб.

Решението и обявлението за обществената поръчка са изпратени за публикуване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки (АОП), както и в Официален вестник на ЕС на 30 април 2018 г.

"IGB е ключов и приоритетен инфраструктурен проект за България и Гърция, както и основен елемент в политиката на двете правителства за диверсификация на източници и маршрути на природен газ в региона. Обявяването на тази процедура демонстрира по недвусмислен и еднозначен начин ангажираността ни за реализацията на този проект и е знак, че той действително се намира в изключително напреднал етап, който създава условия строителството на газопровода да започне през последното тримесечие на 2018 г." коментира Теодора Георгиева, изпълнителен директор от българска страна.

"Със стартирането на тази обществена поръчка се обезпечава фактическото започване на строителството на газопровода и очакваме въвеждането в търговска експлоатация да бъде реализирано през 2020 г.", сподели изпълнителният директор от гръцка страна д-р Константинос Караянакос.

ICGB ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз. Решението и обявлението за обществената поръчка ще бъдат публикувани в профила на купувача на възложителя от датата на публикуването им в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки.