Във връзка с очакваното произнасяне на конституционните съдии по казуса с гражданството на Кирил Петков, днес Кирил Петков внесе за втори път в Конституционния съд ново искане за изслушване. Изслушване на аргументите му не бе допуснато от КС, което съгласно правни експерти нарушава правото му на защита, признато от самата Конституция.

Конституционният съд включи като външни експерти по делото лица, които преди посочването им от КС нееднократно в свои публични изказвания пред медиите бяха изразили негативни становища против валидността на отказа на г-н Петково от гражданство, което предопределяше и решението на Съда.

Освен че нарушава конституционно признатото на всеки гражданин право на защита пред съд, отхвърлянето на искането за изслушване на Кирил Петков на практика съкрати срока за разглеждане на казуса от Съда, така че окончателното произнасяне да се случи непосредствено преди изборите за народни представители. Това само по себе е намеса и би оказало пряко влияние върху изборния резултат.

КС се произнася до седмица за гражданството на Кирил Петков

КС се произнася до седмица за гражданството на Кирил Петков

Спорът ще получи разрешение преди изборите

"Продължаваме Промяната" се присъединява към искането на Кирил Петков за преразглеждане и допълване на определението на КС, с което се отрича правото му да бъде изслушан и да представи писмена защита. Считаме, че в духа на Конституцията и на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи Съдът дължи произнасяне по въпроса дали предметът на делото засяга правата на г-н Петков по чл. 32 от Конституцията във връзка с чл. 56 от същата, преди да постанови решение по същество.

Правото на защита пред съд и на справедлив процес е основно човешко и конституционно право на всеки български гражданин. Като институция, призвана да брани Конституцията, Конституционният съд не бива да бъде съучастник в нейното погазване. Г-н Петков нееднократно заяви своята готовност да се съобрази с решението на Съда и с неговите правни последици. Принципите на демократичното общество и на правовата държава повеляват обаче, на г-н Петков да му бъде предоставен реален шанс за защита на правата и законните му интереси.