Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до председателя на парламента Цвета Караянчева и министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, в което настоява за удължаване на срока за забрана на продажбите на общинските земи. Препоръчаният от Ковачева срок е най-малко с още 5 години. Става въпрос за т.нар. земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), а поводът е, че на 22 декември т.г. изтича действието на временната забрана за разпореждане с тях.

Ковачева акцентира върху факта, че тази забрана е въведена след станалите публично известни случаи за драстично несъобразяване с реституционното предназначение на земите от остатъчния поземлен фонд, вследствие отпадането на съществуващите изрични ограничения за разпореждане с тях през 2010 г. Така например, Община Белово (Пазарджишка област) е разпродала всички земи от остатъчния поземлен фонд на територията си. А в Община Родопи, област Пловдив, земите по чл. 19 са послужили за обезпечаване на общински кредити.

В становището си тя е категорична, че уредбата на причисляваните към остатъчния поземлен фонд земи трябва да бъде приведена в съответствие със законовите изисквания само непотърсените имоти да се включват в остатъчния поземлен фонд, а не и тези, които са признати на собствениците за възстановяване в стари граници.

ДФЗ провери доматите и краставиците на 7500 земеделци

ДФЗ провери доматите и краставиците на 7500 земеделци

Проверките са извършени в рамките на два месеца и половина

Омбудсманът настоява да се приеме адекватна регулаторна рамка, с което да се потвърди политически и финансово ангажиментът на държавата за приключване на поземлената реституция, включително като се обвърже с политиката за борба с бедността.

Ковачева предлага създаването на специален правен режим за разрешаване на проблемите на възстановяването и обезщетяването на собствениците на земеделски земи. Той трябва да отчете породените от прекомерното забавяне проблеми и да се съобрази с постановените общи мерки от Еврейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). И дава пример с Румъния, където има практика да се приемат отделни закони за приключване на поземлената реституция в изпълнение на препоръките на ЕСПЧ.