Омбудсманът Диана Ковачева изпрати подробно становище до министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова във връзка с проекта на закона за ВиК (ЗВК), публикуван за обществено обсъждане. Позицията на обществения защитник, изложена и аргументирана на 12 страници е, че проектът не гарантира дългосрочното решение на проблемите в сектора, а именно:

- социална поносимост на цените на ВиК услугите и въвеждане на водни помощи

- качество на услугите

- осигуряване на допълнителни финансови инструменти за увеличение на инвестициите в сектора и повишаване на контрола по тяхното изпълнение.

След преглед на проекта на ЗВК становището на омбудсмана е, че правата и интересите на потребителите не са защитени в достатъчна степен.

Показателите за качеството на предоставяне на услугите са сведени до 6, при 15 в момента; няма промени при определяне на социалната поносимост на цените на ВиК услугите; в закона не е дадено и определение на понятието "уязвими потребители". Освен това, в Преходните и Заключителни разпоредби не се предвиждат изменения в Закона за социалното подпомагане, които да регламентират водните помощи; няма и законови гаранции за повишаване на контрола по изпълнението на инвестициите в глава шеста Контрол - текстовете, регламентиращи контрола от страна на Комисията и на Асоциацията по ВиК са неясни и твърде общи, пише доц. Ковачева.

Омбудсманът припомня, че по повод организирана от МРРБ на 5 май 2020 г. обществена консултация по предложение за изготвяне на проект на нов закон с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията, е изпратила становище, в което са отбелязани няколко основни проблема, "на които обаче не е намерено решение в предложения вариант на проекта на ЗВК". В тази връзка Диана Ковачева отново извежда тези проблеми, наред с други, като настоява за тяхното разрешаване.

Освен това, тя е категорична, че подходът при ценообразуването на ВиК услугите е неоправдан социално и не е балансиран. Справедливо е цената на ВиК услугите в отделните райони, обхванати от обособената територия, да съответства на действителните разходи за предоставянето им, посочва доц. Ковачева.

Законопроектът за ВиК дели операторите по области

Законопроектът за ВиК дели операторите по области

Цените също ще се определят според средния месечен доход на домакинство по области и по данни на НСИ

По отношение на отклонения от изискванията за качествата на питейната вода (чл.63) в проекта на ЗВК липсва процедура за прилагане на по-ниска цена на водата, когато тя не отговаря на нормативните изисквания за качество, включително при забрана от РЗИ за ползване на водата за питейно-битови нужди или когато водата очевидно е негодна за консумация - кална, мътна, с плуващи частици и др.

Ковачева изразява забележки и по отношение на това, че в проекта на ЗВК е регламентирано, че социална поносимост на цената на ВиК услугите е налице, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответната административна област.

Във връзка с преразглеждане на цените на ВиК услугите Ковачева изтъква, че процедура за преразглеждане на цените се открива от комисията служебно или по искане на ВиК оператори, при наличие на две условия, едното от които е увеличение на ценообразуващи елементи (цени на горива, електроенергия, базови консумативи, минимална работна заплата, водни количества и други), без да е фиксиран праг на това увеличение.

COVID-19 пандемията предизвика "безпрецедентен" спад на парниковите емисии

COVID-19 пандемията предизвика "безпрецедентен" спад на парниковите емисии

Но това е било само през първата половина на 2020 година

В становището на омбудсмана е отделено място и за дистанционното отчитане на водомерите.

В ПЗР на ЗВК е предвидено, че инсталираните нови водомери и подменените такива, следва да имат възможност за дистанционно отчитане. Вменен е ангажимент на ВиК оператора да изгради и поддържа система за дистанционно отчитане на водомерите.

Водомерите за топла вода следва да могат да се отчитат дистанционно и от фирмите за дялово разпределение.

В заключение тя изразява увереност, че министерството ще предприеме необходимите действия, за да може новият ЗВК да гарантира правата и интересите на потребителите на ВиК услуги.