РИОСВ - София извърши извънредна проверка на Панчаревското езеро заради мъртва риба и мазни петна, обявиха от инспекцията.

Вчера в регионалната инспекция е постъпил сигнал за наличие на големи маслени синьо-зелени петна по повърхността на Панчаревското езеро и умряла риба в близост до ВЕЦ "Кокаляне".

Направен е обход и оглед на участъка от река Искър от моста над реката в местност Зона на отдих "Плажа". Установени са наличие на маслени петна, които представляват маслен филм по повърхността на водата, както и умряла риба. Взети са контролни водни проби от реката, а резултатите ще бъдат оповестени след анализа.

Извършена е проверка на ВЕЦ "Кокаляне", при която е установено, че на 11 май е настъпила авария на работното колело на едната турбина. Отстраняването на аварията от 11 май е извършено на 15 май поради необходимостта от осигуряване на свободен обем в язовир Панчарево, за което дружеството е изискало съдействие от "Напоителни системи" ЕАД (което стопанисва съоръженията на язовир Панчарево). От страна на дружеството, което експлоатира ВЕЦ "Кокаляне", на 15 май са предприети действия за отстраняване на аварията, като за целта е включена аварийна помпа за източване на водите от изтичалото.

При работата на помпата е засмукана рибата в изтичалото, което е причина за наличието на умряла риба и в р. Искър. Установените маслени петна в реката под моста в местност Зона за отдих "Плажа" са в резултат на работата на аварийната помпа и отмиване на смазочна течност.

За настъпилата авария дружеството не е уведомило Басейнова дирекция "Дунавски район" и Министерство на околната среда и водите. За установените нарушения ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Язовир "Панчарево" е един от комплексните и значими язовири, наблюдавани от МОСВ. Той се стопанисва от "Напоителни системи" ЕАД към МЗХГ. Язовирът не е предназначен за питейно-битово водоснабдяване. Водите му се използват за напояване и промишлено водоснобдяване