Министерство на околната среда и водите (МОСВ) представи новите планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027 г. Проектът се финансира по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. и е на обща стойност 13 200 000 лв.

Това е вторият цикъл по разработване на ПУРН, като действащите към момента планове се изпълняват от 2016 г. и са с период на действие до 2021 г.

Плановете имат за цел да се подобри управлението на риска от наводнения чрез въвеждане на решения за намаляване на неблагоприятните последици от наводненията в страната.

ПУРН 2022-2027 г. ще съдържат мерки за намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, околната среда

Етапността при актуализацията на плановите документи е същата, както при разработването на ПУРН 2016-2021 г. Вторият цикъл започва с актуализацията на предварителната оценка на риска от наводнения.

ПУРН 2022-2027 г. ще съдържат мерки за намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, околната среда.

На всеки от етапите при разработването на ПУРН ще бъдат отчетени изводите и препоръките на Европейската комисия в съответствие с доклада за изпълнението на Директивата за наводненията и ще се осигури участието на заинтересованите страни и обществеността.

С изпълнението на проекта ще се постигнат и индикаторите на ОП "Околна среда 2014-2020 г." по приоритетни оси "Води" и "Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища".