Сметната палата установи голяма брой нарушения и лоши практики в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те са констатирани за период от две години - от началото на 2008 г. до края на 2009 г., съобщиха от ведомството, цитирани от money.bg

Председателят на Сметната палата Валери Димитров връчи одитен доклад за финансовото управление на регионалното министерство на ресорния министър Росен Плевнелиев за периода 1 януари 2008 г. - 31 декември 2009 г.

Сметната палата е дала 11 препоръки на ведомството, изпълнението на които ще повиши управлението на публичните средства.

Основните изводи са, че има задължения по договори, които не са отразявани в счетоводната система на МРРБ. Няма определен начин за докладване на сключените обществени поръчки. Не се спазват нормативните срокове за извършването на капиталовите разходи на МРРБ, сочи докладът.

Сред посочените нарушения са:

  • Поетите задължения по договори не са отразявани своевременно в счетоводната система, което е довело до нарушаване на принципа на текущото начисляване.
  • До септември 2009 г. възникнали задължения към доставчици също не са отразявани своевременно в счетоводната система, с което отново е нарушен принципът на текущото начисляване.
  • Не се спазват нормативно определените срокове за представяне на поименните списъци за капиталови разходи за 2008 г. и 2009 г. 
  • Наложила се е лоша практика  многобройно и в пъти да се увеличава размерът на планираните капиталови разходи. Освен това извършените капиталови разходи се утвърждават като план след изтичане на отчетната година.
  • Няма ефективен контрол и мониторинг на всички етапи от провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки.
  • Създадена е практика извършени и приети дейности да се фактурират от изпълнителя значително по-късно, в нарушение на определения петдневен срок в Закона за ДДС. Това е установено при 10 от проверените договори.
  • Липсва координация и контролна процедура, която да гарантира постъпването на информация в дирекция "Финанси" от други дирекции за сключени споразумения, договори и др., в резултат на които ще постъпват приходи по сметката на министерството.

Отговорност за одитирания период носи бившият регионален министър Асен Гагаузов, заяви Валери Димитров. Той добави, че докладът е изпратен на две парламентарни комисии и на министъра на финансите, както и на други държавни институции.