Повече от 2 300 горски служители от регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и държавните горски и ловни стопанства са в готовност за реакция при горски пожари.

Осигурени са денонощни дежурства за получаване на сигнали за възникнали горски пожари, след издадените заповеди за обявяване на пожароопасен сезон.

Огнеборци обясняват основните правила за пожарна безопасност

Огнеборци обясняват основните правила за пожарна безопасност

С повишаването на дневните температури значително се увеличава и рискът от пожари

Освен на пожаронаблюдатели, патрулни и контролни екипи на терен, горските служители могат да разчитат и на автоматизирани системи за наблюдение и ранно оповестяване на пожари. На този етап те покриват около 12% от горските територии.

В момента се изготвят проекти за разширяване на тяхната мрежа. Тя ще бъде изградена в близките 2-3 години и ще обхване до 70% от горите.

Уведомени са кметствата за подготвянето на доброволни формирования, които да се включват в случай на пожар. Това са предварително обучени хора, обезпечени със защитни облекла и маски.

Извършени са проверки от структурите на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" във всички горски територии за изпълнение на предвидените мерки за превенция на горски пожари. 

Особено внимание се обръща на направата на нови и поддържане на стари просеки, минерализовани ивици и лесокултурни прегради. Проследено е почистването на сухите треви покрай жп линии, пътища и линейни съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от висок клас на пожарна опасност.