Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) изпрати писмо до кмета на община Пловдив с предписания за предприемане на засилени мерки, свързани с чистотата на въздух в града. Те настояват общините да насочат усилията си и към домакинствата, използващи твърдо гориво в посока на подмяна на отоплителните си уреди с по-екологични.

Припомняме, вчера бе направен анализ от страна на екоинспекцията за измерване на чистота на въздуха в Пловдив.

Основен атмосферен замърсител в Пловдив са ФПЧ10, като нормата за средноденонощната им концентрация във въздуха е 50 µg/m3. От началото на месец ноември се наблюдават превишения на средноденонощните стойности на фините прахови частици. Анализът сочи, че има корелация между това повишаване и наблюдаваните по-ниски температури същите дни, респективно - засиленото използване на битово отопление, което е основния източник на влошеното качество на въздуха. Среднодневни превишения по показател ФПЧ10 са регистрирани за два дни (7 и 8 ноември) и на двете измервателни станции и за още четири дни - в АИС "Тракия". Стойностите на среднодневните превишения варират в диапазона между 51,62 и 73,02 µg/m3. На този етап няма превишения по останалите показатели за състоянието на въздуха.

Снимка 553277

Източник: РИОСВ – Пловдив