Сметната палата напомня, че остават 3 дни до крайния срок, в който участниците в изборите политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети, трябва да представят отчетите си.

Отчетът трябва да се изпрати на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка. Към отчета се прилагат декларациите за произход на дарените средства, както и на предоставените средства от кандидат или член на инициативен ткомитет, когато са в размер над една минимална работна заплата.

Отчетът се изготвя и представя по образец, утвърден от Сметната палата. Документите могат да се намерят и на интернет страницата на Сметната палата в раздел "Контрол - избори" - "Отчитане на предизборната кампания".

ЦИК реши регистрацията на партиите и коалициите да е до 26 май

ЦИК реши регистрацията на партиите и коалициите да е до 26 май

Условията на машинното гласуване ще се определят до неделя

При нарушение на изискването за представяне на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.

Сметната палата ще публикува на интернет страницата си отчетите до 15 дни след изтичането на срока за представянето им, а след това ще извърши одит.

Те напомнят също, че в срок от 30 работни дни след изборния ден доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността трябва да представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, който е публикуван на интернет страницата на Сметната палата в раздел "Контрол-избори" - "Отчитане на предизборанта кампания" - "За доставчици на услуги".