Пчелините в горски територии - държавна собственост ще се учредяват с разрешение от директора на съответното държавно предприятие, което отговаря за тази територия. Това се предвижда с промени в Закона за горите, проектът за който е одобрен от Министерски съвет. Целта е да се облекчи процедурата за учредяване на право на ползване за устройване на постоянни пчелини.

До този момент правото се подписваше от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите. С промените се определя и минимална и максимална площ, която следва да се осигури за едно пчелно семейство, както и срокът на действие на разрешенията за временните пчелини, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.

Е-платформа предупреждава пчеларите за пръскания с пестициди

Е-платформа предупреждава пчеларите за пръскания с пестициди

Ще ги уведомяват с sms

Промените предвиждат и създаване на ред за извършване на неотложни аварийно- възстановителни работи в горски територии при бедствия, изискващи промяна на предназначението и/или учредяване на ограничени вещни права, преди да е издаден съответният административен акт.