Министерският съвет одобри проект на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в България през 2021 година.

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното статистическо изследване в страната. То се провежда на всеки 10 години и е основен източник на информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд.

Данните, които бъдат събрани по време на преброяването, ще могат да се използват от централната и местната власт, бизнеса, научната общност и неправителствения сектор.

Топим се - неизбежно е

Топим се - неизбежно е

Не липсват бодри идеи за преодоляване на демографската катастрофа, но инерционният вариант на БАН изглежда най-реалистичен, пише Милена Петкова. За нас остава да свикнем

След като преброяването приключи, националната статистика ще разполага с информация за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци.

Преброяването ще осигури и информация за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия. Резултатите от преброяването ще се използват и за нуждите на европейската статистика. През 2021 г. се планира провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави членки на Европейския съюз.

В закона се регламентира подготовката, организацията и провеждането на мероприятията по преброяването през 2021 г. Установяват се общи правила за събиране, обработване и разпространение на данни за населението и жилищния фонд, определят се задълженията и отговорностите на органите на преброяването, преброителите и контрольорите.

Преброяване 2021-ва чука на вратата, притеснени от НСИ

Преброяване 2021-ва чука на вратата, притеснени от НСИ

Преброяване 2011-та не е най-доброто преброяване

За референтна дата, към която ще се отнасят събраните данни, е определен 22 януари 2021 г., а самото изследване ще се проведе между 22 януари и 15 февруари 2021 г.

За втори път в страната ни преброяването ще се проведе на два етапа. При първия (22 - 31 януари 2021 г.) ще се попълва електронна преброителна карта, а при втория (1 - 15 февруари 2021 г.) ще се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители.