Повече сгради ще подлежат на задължително сертифициране по Закона за енергийната ефективност.

С проект на закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, одобрен от Министерски съвет днес, са включени са всички сгради в експлоатация, вкл. и жилищни, с разгърната застроена площ над 250 кв. м. 

Регламентирано е прилагането на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на продукти, свързани с потребление на енергия, както и при закупуването или наемането на сгради от публични възложители от централната администрация.

Със законопроекта се правят и промени по отношение издаването на "сертификат за енергийни характеристики на нова сграда" - термин, който заменя досегашния "сертификат за проектни характеристики" на сградите. Законът регламентира и по-кратки срокове за извършване на периодични проверки за енергийна ефективност.

Честотата на проверките зависи от вида на използваното гориво и инсталираната мощност на водогрейните котли.

Документът е разработен във връзка с необходимостта от транспониране в националното законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и стартирала процедура за неизпълнение от страна на България на задължения по Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите.