Министерският съвет прие Постановление за изпълнението на държавния бюджет на България за 2021 г. в срока, определен в Закона за публичните финанси - до един месец след обнародването на годишния закон за държавния бюджет. С него се определят конкретни задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет при изпълнението на съответните им бюджети. С проекта на постановление се извършва и разпределение на средствата, предвидени в ЗДБРБ за 2021 г. като буфер, който може да бъде използван при неблагоприятно развитие на пандемията от COVID-19.

При разпределяне на разходите и максималните размери на новите задължения за разходи по бюджетите на част от първостепенните разпоредители с бюджет, с изключение на делегираните бюджети в системата на предучилищното и училищното образование и Националния институт по метеорология и хидрология, буферът в размер 5 на сто се заделя по преценка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на одобрените разходи по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по отделни показатели.

Плевнелиев: Бюджет 2021 ще издържи на кризата, кесията трябва да се развърже

Плевнелиев: Бюджет 2021 ще издържи на кризата, кесията трябва да се развърже

Влезли сме леко неподготвени във втория етап на кризата

Процедурите за отпускане и разходване на планираните средства в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., които се регламентират в постановлението, подпомагат създаването на добра организация и осигуряването на условия за прозрачност на изпълнението на държавния бюджет.