От днес всички общини могат да получат финансиране за патронажна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с увреждания и хора в риск. Парите ще бъдат отпуснати към оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" ОПРЧР. Това е втората мярка от ОПРЧР в подкрепа на най-нуждаещите се и уязвими лица по време на пандемията. Първата мярка вече е в изпълнение със сключен договор с Министерството на здравеопазването на стойност 60 млн. лева за допълнителни възнаграждения на здравните работници.

Целта е общините да наемат служители, които да доставят храна и лекарства по домовете на хора с увреждания , както да им помагат със заплащането на битови сметки.

Общините ще могат да кандидатстват от днес, а тези, които вече изпълняват проекти по "Патронажна грижа" и предоставят интегрирани здравно-социални услуги в дома, трябва да подадат искане за допълнително споразумение за определената в Условията за кандидатстване сума и минимален брой потребители.

Останалите общини, както и районите на Столична община ще могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство. Условията за кандидатстване ще бъдат публикувани на www.esf.bg и в ИСУН 2020. Въпроси могат да се задават на patronaj-k3@mlsp.government.bg.