Сградите на 50 институции са реновирани с 9 млн. лв. по проект "Красива България" през 2020 година. С изпълнението на проектите са реновирани 12 сгради за обществено-административно обслужване, 2 детски ясли, 11 детски градини и 7 училища, 2 културни дома, 2 читалища, 1 библиотека и 1 музей. 5 проекта са в сферата на спорта и рекреация. Подобрени са и условията в 4 социални услуги, от които 1 дневен център, 1 център за обществена подкрепа и 2 центъра за настаняване от семеен тип, както и в 2 медицински центъра и 1 многопрофилна болница за активно лечение.

При изпълнението им в строителството са заети 675 лица, като 240 от тях са безработни с регистрация в бюрата по труда. Проведени са професионални обучения на 145 безработни. По този начин е увеличен шансът им за успешна реализация на пазара на труда.

С обновяването на 50-те обекта са подобрени работните условия на 1 156 служители и е осигурено по-качествено обслужване на общо 150 616 граждани средно годишно.

Собствениците на бизнес сгради готови да инвестират в инфраструктура

Собствениците на бизнес сгради готови да инвестират в инфраструктура

През 2019 г. те са предизвикали промени в Закона за ДДС

От 80 подадени проектни предложения, са реализирани 49. Бенефициентите са 11 физически лица и 38 сдружения на етажната собственост на съответните жилищни сгради. Монтирани са 57 съоръжения за достъпна среда - 38 стълбищни подемника, 12 вертикални подемника, 5 рампи и 2 асансьора. Обща им стойност е 1,8 млн. лева. Така, през 2020 г. е осигурена достъпна жилищна среда на общо 82 хора с увреждания.

От Проект "Красива България" напомнят, че на 25 ноември 2020 г. беше обявена нова кампания за набиране на проектни предложения за финансиране по Компонент 1 през следващата година. Тя ще продължи до 05.05.2021 г.. Подробна информация за условията и необходимите документи за кандидатстване може да се намери на сайта на МТСП - в рубриката "Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност".