Сметната палата ще извърши три одита на разходите по прилагането на мерките в борбата с COVID-19.

Първият одит е свързан с икономически мерки за микро, малки и средни предприятия. Вторият одит е свързан с мерки за социална подкрепа и заетост. Третият одит е за мерки за подпомагане на земеделски производители.

И трите одита ще обхванат периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г.

През последните месеци се засили активността на ИНТОСАЙ - международната професионална организация на Върховните одитни институции, във връзка с инициативи, насочени към ролята им в преодоляването на пандемията.

Европейската сметна палата (EСП) също преразгледа работната си програма за 2020 г. и прибави два прегледа със специално внимание върху кризата, свързана с COVID-19. ЕСП излезе със становище през пролетта, че е необходим баланс между по-голямата гъвкавост и задължението за отчетност при използването на структурните фондове на ЕС с цел смекчаване на последиците от COVID-19.