Стара Загора и София са с най-мръсния въздух в Европейския съюз, заяви председателят на Българска асоциация за закрила на пациентите Пламен Таушанов във връзка с излезлия днес доклад CE-Delft на координиращата организация Европейски алианс за обществено здраве (EPHA). Той е изработен от консорциум от НПО с дейност в обществена полза в 10 европейски държави (Испания, Франция, Германия, Полша, Словения, Унгария, Румъния, България, Нидерландия, Италия) под ръководството на координиращата организация Европейски алианс за обществено здраве (EPHA).

Проучването изследва социалните разходи, свързани със замърсяването на въздуха в 432 европейски града в 30 държави (групата ЕС-27 плюс Великобритания, Норвегия и Швейцария). За всички 432 града в извадката количествено определените социални разходи през 2018 г. са над 166 милиарда евро. В абсолютно изражение Лондон е градът с най-високите социални разходи. През 2018 г. загубата на благосъстояние за неговите 8,8 милиона жители възлиза на 11,38 милиарда евро. Следват Букурещ с годишна загуба на благосъстояние от 6,35 милиарда евро и Берлин с годишна загуба от 5,24 милиарда евро. Големината на града е ключов фактор, допринасящ за общите социални разходи: всички градове с население над 1 милион са сред 25-те градове с най-високи социални разходи, свързани със замърсяването на въздуха.

Снимка 501641

Източник: Българска асоциация за закрила на пациентите

През 2018 г. средно всеки жител на европейски град е претърпял загуба на благосъстояние от над 1250 евро годишно поради преки и непреки здравни загуби, свързани с лошо качество на въздуха. Това се равнява на 3,9% от доходите, получени в градовете. Цифрите се различават значително в различните градове: в румънската столица Букурещ общата загуба на благосъстояние възлиза на над 3000 евро на глава от населението годишно, докато в Санта Круз де Тенерифе в Испания е под 400 евро на глава от населението годишно. В много градове в България, Румъния и Полша социалните разходи, свързани със здравеопазване, са между 8-10% от получените доходи.

Повечето от тези разходи са свързани с преждевременна смъртност: за разгледаните 432 града средният дял на смъртността в общите социални разходи е 76,1%. И съответно, средният дял на заболеваемостта (болестите) е 23,9%. Починали по причини за смъртта през 2019 г. - от общо 108 083 души от новообразувания (злокачествени заболявания) умират 18 298 души: от болести на органите на кръвообращението - 69 632 души; от болести на дихателната система - 4193 души; от болести на храносмилателната система - 4 113 души, а некласифицирани другаде - 3843 души; от външни причини за заболеваемост и смъртност - 2571 души, като преобладават във всички заболявания повече мъже, отколкото жени.

Относно отчитане замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ в Булгария, най-много са в Община Стара Загора, Гълъбово и Гурково. Поради тази причина в новия доклад на CE-Delft, община Стара Загора е на първо място по смъртност в Европа от мръсен въздух - 85% от населението умира от заболявания, причинени от лошия атмосферен въздух.

Снимка 501643

Източник: Българска асоциация за закрила на пациентите

Най-голяма е заболеваемостта от болести на дихателната система, като опасна тенденция е увеличаване заболеваемостта сред децата. Основният причинител за замърсяването в Област Стара Загора са ТЕЦ-овете, които замърсяват със серен диоксид (SO2). Страната е единствената от ЕС в топ 20 на държавите с най-високи нива на замърсяване със SO2 (пред нас от Европейските държави са единствено Украйна и Сърбия). Основната причина за замърсяването е лошият контрол върху въглищните централи (държавна, частни и т.нар. "американски" централи), като в проучването (доклад на Greenpeace с данни от НАСА) са посочени 423 "горещи точки" на замърсяване по света, а Маришкия басейн край Стара Загора е в първите 50. Европейската комисия заведе дело срещу България за нарушение на допустимите норми и тя беше осъдена през 2017 г. за превишаване нормите на ФПЧ, а ако не покаже напредък със сериозни мерки по въпроса със серния диоксид, ЕС започна наказателна процедура срещу България.

Съдът на ЕС осъди България заради мръсния въздух
Обновена

Съдът на ЕС осъди България заради мръсния въздух

В София, Пловдив, Варна и зоните Северна, Югозападна и Югоизточна са надвишавани нормите

През м. Октомври 2019 г. София за 4 дни е най-мръсния град в света, за което БАЗП е информирал в предишния си доклад - "Дизел и здраве". Техническото състояние на националната автоматизирана система за контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) през 2018 г. не е променена от 2013 г. със заповед на Министъра на околната среда и водите. От тогава до 2020 г. не са променени броя на стационарните автоматични измервателни станции (АИС) - 30 броя, пунктовете с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ - 9 пункта, 6 броя мобилни автоматични станции (за допълнителни измервания, в които е ограничен броя на АИС или при аварийни ситуации) и други, които контролират концентрациите на основните показатели: фини прахови частици (ФПЧ 10 и ФПЧ 2,5 - за първи път през 2020 г.), серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди, въглероден оксид и други.

София влезе в топ 3 по мръсен въздух в света

София влезе в топ 3 по мръсен въздух в света

Преди столицата ни се нареждат само Делхи и Лахор

Всички АИС работят непрекъснато 24 часа, докато ръчните пунктове работят само в светлата част на денонощието (4 пробовземания на ден, 5 дни в седмицата). При осигурени средства за подмяна на отоплителни уреди на 20 000 домакинства. През 2019 г. започва изпълнението на два проекта, единият е по Програма LIFE 2014 - 2020 г. на Европейския съюз и другият по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.".

Общо привлечените средства по двата проекта са в размер на около 57 млн. лева, като в рамките на следващите 3 години по двата проекта е предвидено да се подменят стари отоплителни устройства на дърва и въглища на домакинствата с нови екологосъобразни алтернативи като газ, пелети, електричество и свързване към централно топлоснабдяване. От проведени проучвания 52% от хората предпочитат отопление на ток (основно на климатици), 9% са за газ, 39% са поискали система на пелети. Досега са одобрени 5482 кандидати, отговарящи на условията за участие по проекта.

Проектът "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air) е интегриран проект по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1293/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007. Интегрираният проект е с продължителност 6 години - от октомври 2018 г. до октомври 2024 г. Бюджетът на проекта е 16,7 млн. евро, като финансовият принос от Европейската комисия е 60%.

LIFE-IP Clean Air e насочен към изпълнение на Програмите за качеството на атмосферния въздух на Столична община, Община Бургас, Община Русе, Община Стара Загора и други общини.

Снимка 501642

Източник: Българска асоциация за закрила на пациентите

Българска асоциация за закрила на пациентите (БАЗП) счита , че градските власти трябва да направят по-големи усилия за идентифициране на тежко замърсяващи автомобили по пътищата и въвеждане на ограничителни политики - например София може да създаде зона с ниски емисии и - чрез дистанционно наблюдение - да открие превозни средства с подправени филтри за дизелови частици и да не допуска достъпа им до града, докато колите не бъдат фиксирани. През последните дни се правят опити от Столична Община за дистанционно измерване на вредните емисии от автомобилите на едно единствено място - до алея Яворов на бул. Цариградско шосе.