Софийският университет "Св. Климент Охридски" е класиран на 601-800 място от 1 115 университета в света, съобщи БНТ. Рейтингът оценява постиженията на университетите в изпълнение на глобалните цели за устойчиво развитие на ООН.

Университет е класиран в осем от тях: здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието, качествено образование, равенство между половете, достъпна и чиста енергия, достоен труд и икономически растеж, устойчиви градове и общности, действия във връзка с климатичните промени и партньорство за устойчиво развитие.

Методологията на класацията използва внимателно проверени индикатори, които предоставят изчерпателно и балансирано сравнение на четири обширни области: научни изследвания, управление на ресурси, обхват и преподаване.