Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ )предлага законодателни изменения, които ще стимулират земеделските производители да използват собствени водоизточници за напояване. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на заседание на Консултативен съвет по зеленчукопроизводство и овощарство

Предложението цели да стимулира земеделските производители към оптимално и пълно използване на други източници за напояване извън съществуващите в момента. В документа се предлага увеличение на обема на водата за напояване, за която ще важи уведомителен, вместо разрешителен режим. Ще се разшири и обхватът на лицата, за които това е валидно. Към момента само физически лица - собственици или ползватели на недвижим имот в границите на населените места имат право на безвъзмездно водовземане.

С предложението се дава възможност на регистрираните земеделски стопани да имат право на безвъзмездно водовземане до 50 куб.м на денонощие за земеделски цели. Предложените количества са съобразени със средните норми за напояване на полски култури, трайни насаждения и етеричномаслени култури. Освобождаването от такса пък ще даде възможност на стопаните да инвестират в модернизацията и изграждането на съоръжения за водовземане и напояване.

Над 1000 фермери поискаха помощ по Covid мярката за ден

Над 1000 фермери поискаха помощ по Covid мярката за ден

Срокът за подаване на заявления е 21 септември

По време на съвета стана ясно още, че през декември се очаква да се отвори прием по схемата за държавна помощ "Инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция". Новият прием е поради големия интерес от страна на стопаните.

Със средства по мярката, те реализират инвестиции в машини за сортиране, пакетиране и охлаждане, съхранение, както и за оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки при производството на собствена първична земеделска продукция в сектор "Растениевъдство". Бенефициенти по мярката са малки и средни предприятия - земеделски стопани и признати групи или организации на производители в сектор Растениевъдство". Подпомагането по нея е под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на направените инвестиции.