Няма риск за клиентите на "Топлофикация София" и дружеството ще продължи да ги обслужва, както и досега, заяви Топлофикация по повод отказа на дерогация (отлагане) от страна Изпълнителна агенция "Околна среда" (ИАОС) и ще обжалва решенията.

"Отказът на дерогация от страна на ИАОС поставя под сериозен риск енергийната и националната сигурност на София и страната, като би довел до невъзможност за пълноценно функциониране на инсталациите и съоръженията. "Топлофикация София" е дружество със стратегическо значение за енергийната сигурност на България, което доставя топлинна енергия на над 1 млн. граждани на София".

При евентуално спиране на централното топлоснабдяване в столицата, ще бъде невъзможна замяната на топлинната с електрическа енергия и с такава от твърди горива. Това би довело, както до критични аварии по енергомрежата, така и до сериозно замърсяване на въздуха в София. "Топлофикация София" обяснява, че работи с горивни инсталации единствено и само на природен газ, най-екологичният вариант за отопление на столицата, който не води до замърсяване на въздуха с фини прахови частици и серни оксиди.

Дружеството е поискало дерогация за привеждане в съответствие с новите по-стриктни норми за емисиите на азотни оксиди, тъй като необходимите средства за това са непосилно високи, както за Топлофикация, така и респективно за гражданите през сметките за топлинна енергия.

Незабавна инвестиция от 190,5 млн. лв. от страна на дружеството би довело до значително повишаване на цената на топлинната енергия, която ще бъде платена от над 1 милион българи и ще има само временен ефект. Сумата е несъизмеримо висока и в сравнение с ползите, които ще има за околната среда.

В момента Агенцията за търговия и развитие на САЩ изготвя план за оздравяване, модернизация и рекапитализация на "Топлофикация София" ЕАД. Текат засилени проучвания за изграждане на качествено нови мощности от последно технологично поколение, които биха осигурили екологични перспективи, които да отговарят на най-стриктните европейски стандарти за 50 години напред.

"Топлофикация София" твърди, че е и най-големият екологичен проект в столицата. Според анализите, ако дружеството бъде изведено от енергийната система на София, въглеродният отпечатък в страната ще се увеличи с 267% в сравнение със сегашния режим на функциониране.

"Топлофикация София" напомня, че на ТЕЦ "Марица Изток" 2 е дадена безсрочна дерогация.

Отказаха на Топлофикация София да й удължат срока за мерките за азотни оксиди

Отказаха на Топлофикация София да й удължат срока за мерките за азотни оксиди

В мотивите се припомня, че България беше осъдена за неспазване на ФПЧ