Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ отказа исканата дерогация на "Топлофикация София" ЕАД. Решението на ИАОС е взето на 22 юли и се отнася и за четирите клона - ТЕЦ "София - Изток", ТЕЦ "София", Отоплителна централа (ОЦ) "Люлин" и ОЦ "Земляне".

Решението е във връзка с процедурата по преразглеждане и актуализация на комплексното разрешително на оператора, издадено по Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

На въпрос на news.bg какви ще са последствията, ще се отнеме ли разрешително на централата и столичани ще имат ли топла вода: от ИАОС поискаха въпроси в писмен вид. От МОСВ отпрати всички въпроси към "Топлофикация София".

Няколко основни мотива посочват от изпълнителната агенция за своето решение. Една от причините за отказа на дерогация е нарушение на Наредбата за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации. Изпусканите емисии азотни оксиди двойно надвишават нормите. Инвестиционните мерки, предвидени от оператора в т.нар. Преходен национален план, все още не са приключили, а някои дори не са започнали.

ЕК отново съди България заради мръсния въздух

ЕК отново съди България заради мръсния въздух

Страната ни вече беше осъдена през 2017 г.

В мотивите към решението се припомня, че през 2017 г. България беше осъдена от Съда на ЕС за неспазване на нормите за фини прахови частици (ФПЧ10), което се отнася и за територията на Столичната община. Според данните за 2020 г. превишенията за ФПЧ10 продължават. Азотните оксиди са един от вторичните замърсители, които допринасят за повишените нива на фините прахови частици и влошават качеството на атмосферния въздух в София.

Във връзка с решението на агенцията по закон МОСВ ще осъществява контрол чрез РИОСВ-София - РИОСВ следи оператора за изпълнението на условията в комплексното разрешително, включително и за предприемане на мерки по привеждане на дейността му в съответствие с нормите.

Още в началото на мандата си министърът на околната среда и водите Асен Личев пое ангажимент да проследи случая с дерогацията на "Топлофикация София", уревяват от министерството.