Европейската комисия реши отново да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България заради мръсния въздух, съобщава БНТ.

Мотивът на Комисията е, че страната ни не е осигурила цялостно изпълнение на решението на Съда от 5 април 2017 г., в което беше установено, че България не е изпълнила задълженията си по европейското законодателство относно качеството на атмосферния въздух, като в страната систематично не са били спазвани пределно допустимите стойности за прахови частици и не са били предприети подходящи мерки за гарантиране, че периодът на превишаванията е възможно най-кратък.

Днешният иск се предявява заради неспазване на предишно решение на Съда,като той може да породи финансови санкции както за изминалото време след първото решение, така и за времето от второто решение до осигуряването на цялостното му изпълнение.

Съдът на ЕС осъди България заради мръсния въздух
Обновена

Съдът на ЕС осъди България заради мръсния въздух

В София, Пловдив, Варна и зоните Северна, Югозападна и Югоизточна са надвишавани нормите

За да изпълни решението на Евросъда от 2017 г., от България се очакваше да приложи редица мерки. Данните от периода 2015—2019 г. обаче потвърждават, че продължава установеното от Европейския съд постоянно неспазване.

Повече от три години след съдебното решение България все още не е осигурила спазването на определените в директивата пределно допустими стойности във всички зони за следене на качеството на въздуха.

Резултатите, постигнати към момента, са незадоволителни, тъй като страната ни все още не е започнала реално да прилага мерки по места, чрез които да се осигури спазването на пределно допустимите стойности. Повечето мерки са в подготвителна фаза или предстои да влязат в действие чак през 2024 г.

За година 15 хил. българи са починали заради замърсен въздух

За година 15 хил. българи са починали заради замърсен въздух

Основните замърсители са прах, серен двуокис, азотни окиси, оловни аерозоли, амоняк

У нас се наблюдават някои от най-сериозните превишавания в ЕС както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности за фини прахови частици. Особено големи са превишаванията при дневните пределно допустими стойности — те са отбелязани в 90 дни годишно, което е над 2,5 пъти повече от разрешеното.

Замърсяването на въздуха остава най-сериозният екологичен и здравен проблем в Евросъюза. Счита се, че всяка година то предизвиква преждевременната смърт на около 400 000 души в ЕС. Замърсеният въздух причинява сериозни заболявания, като астма, сърдечносъдови проблеми и рак на белите дробове. Праховите частици са смес от твърди и течни частици, суспендирани във въздуха. Техен основен източник са емисиите от промишлеността, транспорта и домашното отопление, както и от селското стопанство.