Срокът на изплащане на отпуснатите инвалидни пенсии се удължава служебно заради извънредното положение, съобщи НОИ.

В тези случаи изплащането на отпуснатите инвалидни пенсии се продължава служебно съобразно посочения срок. Когато срокът на инвалидността е изтекъл на дата преди 13 март 2020 г., преценка за правото на пенсия на лицето след съответната дата може да бъде направена след неговото преосвидетелстване и получаване в НОИ на ново експертно решение на ТЕЛК.

Заявления, жалби и други документи във връзка с парични обезщетения, помощи, пенсии, гарантирани вземания и издаване на документи от Осигурителния архив на НОИ се подават по електронен път noi@nssi.bg както и с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК) или чрез лицензиран пощенски оператор.