Силно завишени стойности на свободни цианиди показва анализът на водните проби, взети от незаконната тръба на утаителя към хвостохранилището -Лъки, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Отчетени са 12 милиграма/л при норма на отпадъчни води 0,1 милиграма/л. Аналогични са и показатели от тръбите, отвеждащи дренажи води - 13 милиграма/л.

Двама души в ареста за замърсяването с цианиди на река Юговска и Чепеларска

Двама души в ареста за замърсяването с цианиди на река Юговска и Чепеларска

МВР уточнява, че с действията си на 21 и 22 февруари двамата са допуснали изтичане на отпадни води, което е довело до замърсяване на водите на река Чая и Юговска

Тези стойности още веднъж потвърждават, че незаконно заустените води са с характер на отпадъчни и са източник на замърсяване на водите в реките Юговска и Чепеларска.

В река Юговска, преди заустването на отпадъчните води от хвостохранилището не се открива наличие на свободни цианиди, а след заустването - тяхната концентрация превишава максимално допустимата концентрация (7 микрограма при норма 5 микрограма). При устието на река Юговска е установена същата наднормена стойност на свободни цианиди.

Ревизоро установи, кой и как замърсява реките Юговска и Чепеларска

Ревизоро установи, кой и как замърсява реките Юговска и Чепеларска

Нерегламентирано заустване на производствени води от хвостохранилище

В пробите от всички 7 пункта по р. Чепеларска и р. Марица не са установени концентрации на свободни цианиди.

Вчера стана ясно, че двама души са задържани заради замърсяването с цианиди на река Юговска и Чепеларска (Чая). Арестуваните две длъжностни лица са допуснали замърсяване на река Юговска и Чая.

Ревизоро на място проверява цианидите в реките Юговска и Чепеларска

Ревизоро на място проверява цианидите в реките Юговска и Чепеларска

В 11 часа ще има заседание на областния щаб

Директорът на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (БДИБР) в Пловдив Цветелина Димова съобщи, че 20 пъти са превишени нормите на цианиди при заустването на река Юговска в река Чепеларска (Чая) в района на Юговското ханче.