Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага откриването на Институт за научни изследвания в компютърните науки към СУ.Предложението за откриване на основното звено е въз основа на решение на Академичния съвет и на мотивирано искане на ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Предвижда се в Института за научни изследвания в областта на компютърните науки да се правят научни изследвания в множество направления на компютърните науки, сред които изкуствен интелект, софтуерна сигурност, адаптиращи се софтуерни системи и други. Откриването на института ще насърчи работата по научноизследователски проекти, в т.ч. и проекти с чуждестранни партньори, ще се повиши обемът и качеството на научните разработки, ще се създават нови научни знания и приложими научни продукти. В института към СУ ще се обучават докторанти и ще се подготвят млади учени в областта на компютърните науки и на интердисциплинарните изследвания.

Институтът ще обединява изследователски групи и звена. Съгласно изготвения проект на правилник за устройството и дейността на Института за научни изследвания в областта на компютърните науки, органи за управление на звеното ще са Изпълнителен съвет, Научен съвет и изпълнителен директор. Планира се в управителните и съвещателните органи да участват и признати на световно равнище учени.

Дейността на института ще се финансира от разчетените средства за наука в централния бюджет, от бюджета на висшето училище, от участия в национални и международни проекти и програми, от изпълнението на консултантски проекти и от реализацията на създадени от него научни резултати, и др.

Откриването на научни институти във висшите училища съответства и на мерките, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2021-2030 г. и на Националната стратегия за развитие на научните изследвания (2017-2030 г.), информира министър Красимир Вълчев.