Възложителите на обществени поръчки могат да създават служебно удостоверенията за наличие/липса на нарушения на трудовото законодателство, които са задължително основание за отстраняване на кандидати от търгове, както и за отказ от сключване на договор с бенефициенти на безвъзмездна помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това съобщават от ИА "Главна инспекция по труда".

Те поясняват, че документът може да се генерира чрез Системата за "Електронни удостоверения" с модул "Електронни удостоверения (възложители и бенефициенти)". Достъп до нея могат да заявят и бенефициентите на безвъзмездна помощ. Условието е кандидатите за достъп до системата да бъдат административни органи, лица, осъществяващи публични функции, или организации, предоставящи обществени услуги.

За да им бъде осигурен достъп, е необходимо да се изпрати заявление по образец. Това може да стане чрез електронния обмен, електронна препоръчана поща, по пощата - чрез лицензиран пощенски оператор, или на място в Инспекцията по труда на адрес: гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков" №3.

Бланка на заявлението е публикувана в страницата на Агенцията, в рубриката "Административно обслужване", секция "Формуляри" - http://www.gli.government.bg/page.php?c=66.

Служителите, за които се иска да бъде осигурен достъп до системата за "Електронни удостоверения", трябва да разполагат с квалифициран електронен подпис, издаден на ЕИК/БУЛСТАТ на организацията заявител.

Повече информация за процедурата може да се получи на официалната интернет страница на Агенцията, в рубриката "Административно обслужване", подрубрика "Система за "Електронни удостоверения с ОТОРИЗИРАН ДОСТЪП"".

Инспекцията по труда напомня, че предоставя достъп до системата чрез КЕП и за участниците в обществени поръчки, като върху удостоверенията се генерира код, позволяващ на възложителите да проверяват истинността на съдържащата се информация в тях.

По данни на ИА ГИТ за 2019 г. през системата за електронни удостоверения са били генерирани общо 26 916 документа.