Вече в няколко части разказваме и анализираме историята на Азербайджанската демократична република (АДР). Причините за това вече бяха посочени - при днешното състояние на световния ред е повече от интересно да видим как е създадена и как се е борила за правото си да съществува, първата демократична мюсюлманска държава, в която жените са имали правото да избират и да бъдат избирани. При това срещу Азербайджанската демократична република (АДР) е стоял имперският експанзионизъм на Съветска Русия, водена от демоничния политически прагматизъм на Ленин.

От предишните части на тази история, човек може да остане с погрешното впечатление, че всичко съществено, свързано със съдбата на Азербайджан по това време, е ставало в Баку. Това не е така. Докато в Баку друга демонична натура - пълномощникът на Съветската власт - Степан Шаумян налага властта на Москва, използвайки късогледата политика на местната секция на "Дашнакцутюн", създателите на азербайджанската демократична държава работят за каузата си в Тифлис и в Елисаветпол (Гянджа).

В предишната част ние оставихме болшевишката армия на Бакинския съвет, затънала заедно с нейните съюзници от "Дашнакцутюн" в Кюрдамирските блата. След злополучното единодействие с болшевиките по време на така наречените "мартенски събития" от 1918 година, иначе казано - по време на жестокия погром над азербайджанците в Баку и тяхната водеща политическа партия - "Мусават", лидерите на "Дашнакцутюн" отново поставят арменците в ролята на "полезни идиоти" (според израза на самия В. И. Ленин). Походът на Шаумян, Корганов и Бичерахов (друг съдружник на болшевиките, набелязан за "полезен идиот", но оказал се значително по-пресметлив) буксува.

Междувременно в Тифлис, където заседава Закавказкият сейм и в Елисаветпол (Гянджа), която се е превърнала във временна столица на Азербайджанската демократична република, се случват поредица от важни събития. Затова ще се върнем назад във времето, за да проследим действията на опонентите на Съветската власт.

Крахът на Болшевишката власт в Баку - 1918 г. Самоубийственият скок в Кюрдамирските блата

Крахът на Болшевишката власт в Баку - 1918 г. Самоубийственият скок в Кюрдамирските блата

За собствената "голяма политика" на Шаумян в Закавказието

Закавказкият комисариат инициира създаването на законодателен орган на Закавказието - Закавказкият Сейм 

На 14 февруари 1918 година е избран Закавказкият сейм, на който Закавказкият комисариат предава всички властови пълномощия в законодателната сфера. На 23 февруари 1918 година, новият законодателен орган на Закавказието е открит и започва работа в Тифлис. В състава на Сейма влизат депутатите, избрани в Учредителното събрание от територията на Закавказието. Също така, допълнително са били "кооптирани" представители на различните партии, в съответствие с получените от тях резултати на изборите за Учредително събрание. На практика, в етническо отношение Закавказкият сейм е бил съставен от представители на трите главни народности на Закавказието - азербайджанците, грузинците и арменците.

Тук вече откриваме интересна разлика. В партиен план грузинците и арменците са били представени значително по-еднородно в сравнение с азербайджанците. Някои азербайджански автори твърдят дори, че арменското и грузинското представителство са били напълно еднородни, но това не е до край вярно. Несъмнено, основните представители на грузинците са били социалдемократи - меншевики, а на арменците - социалистите националисти от "Дашнакцутюн". Едновременно с това трябва да се отбележи, че примерно сред арменците е имало доста авторитетни представители на социалистите - революционери (есерите), които са взели много активно участие при дебати в Сейма със съдбоносно значение, като за обявяването на независимостта на Закавказието.

За разлика от относително по-голямата еднородност при арменци и грузинци, азербайджанците са били представени поне от четири основни партии. Това са били: партията "Мусават" ( в превод "Мусават" означава "Равенство" и в някои източници се среща като "Тюркска демократична партия на федералистите - Мусават", заедно с гравитираща към нея група безпартийни депутати с демократична ориентация; Мюсюлманският социалистически блок; партията "Мюсюлманство в Русия" - "Иттихад" и социалдемократическата партия (по това време с меншевишка ориентация) "Хюммат" ("Енергия"), по-известна с руското произнасяне на името й - "Гуммет".

Има автори, които смятат, че това разпределение на депутатите от азербайджански произход е било неблагоприятно за азербайджанците, защото те не са били консолидирани в достатъчна степен за водените в Закавказкия сейм острастени националистически дебати. Според А. А. Пашаев, под чиято редакция са издадени протоколите на мюсюлманските фракции в Закавказкия сейм, "бидейки раздробени на партии, азербайджанският народ се превръща в страната на най-малко съпротивление пред сплотените в единни партии сили на своите съседи". [1, стр. 35]

Тази гледна точка на А. А. Пашаев има своята логика, но е и оспорима. Самият Пашаев отбелязва изрично, че Закавказкият сейм е създаден не по национален, а по партиен принцип. Действително още от първите заседания се консолидират три национални сектора - арменски, грузински и мюсюлмански, но цялата история на работата на Закавкзкия сейм показва огромното старание на депутатите в Сейма да правят изявления само от името на партиите си, а не от името на националностите си. За това говорят ясно протоколите на Закавказкия сейм. [2]

Самите партийни фракции с членове мюсюлмани - азербайджанци бързо се ориентират в обстановката при цялата й сложност и показват, въпреки идеологическите си и политически различия, забележителни примери на координация и единодействие.

Според много от изследователите, всички тези усилия са останали напразни, като Закавказкият сейм се разпада "на почвата на сблъсъка на националните интереси на представените там народности". [1, стр. 35].

Всъщност, както може да се види от предишните части на нашия анализ, Закавказката демократична федеративна република прекратява кратковременното си съществуване под натиска на двете съседни имперски сили.

Закавказието в геополитическите клещи на великите сили

От юг напира Отоманската империя, чието военно настъпление принуждава грузинците да търсят протектората на Германия и това довежда до излизането на Грузия от Закавказката федерация. [3]

Откъм Апшеронския полуостров настъпва Съветска Русия с болшевишките войски и с временните си съюзници - бакинските дашнаци. Това създава критична ситуация сред азербайджанците, които са разпънати между силно демократичните настроения на политическия си елит и инстинктивното търсене на съюзник - закрилник от страна на "широките народни маси".

Азербайджанските лидери са доста последователни федералисти, но трябва да се съобразяват и с обществените настроения, и с болшевишката заплаха. След кървавите "мартенски събития" и погрома над азербайджанците в Баку, всякакви илюзии по отношение на съветската власт са изчезнали, като на народ и на лидери е ясно каква ще е "светлата перспектива" пред тях, ако останат в ръцете на Шаумян и съмишлениците му.

Както ще видим впоследствие, в крайна сметка Азербайджан ще поиска помощ от Отоманската империя и тя ще бъде оказана в рамките на "Ислямската кавказка армия". Създателите на Азербайджанската демократична република обаче ще успеят да я опазят от отоманските амбиции да бъде превърната във васално ханство, начело с хан - роднина на един от най-видните младотурци.

В смисъла на казаното по-горе, Закавказката демократична федеративна република става жертва не толкова на националистическите страсти и противопоставяния на трите основни кавказки националности, колкото на разнопосочния геополитически натиск върху Закавказието, при който политическите елити на грузинци, азербайджанци и арменци са буквално принудени от обстоятелствата да следват различни сценарии за спасение. Закавказката демократична федеративна република е ликвидирана не от междунационалните ежби до този момент, а от изключително неблагоприятното стечение на политическите обстоятелства и на геополитическите фактори в региона.

Нефт и кръв - войната на болшевиките срещу независимостта на Закавказието

Нефт и кръв - войната на болшевиките срещу независимостта на Закавказието

Пътят към Азербайджанската демократична република

Внимателното проследяване на политическите траектории на главните участници в събитията около Закавказкия сейм, обявяването на независимостта на Закавказието и на разпадането му на три нови държави по национален признак, показва как за кратко време е пропътуван твърде дълъг идеен маршрут. Започнал от идеята за автономност на Закавказието в рамките на Руската демократична република, създадена в резултат от Февруарската революция, повечето лидери на трите закавказки народа минават през осмислянето на идеята за неизбежността на независимостта на целия регион, за да стигнат (много от тях не без горчиво съжаление) до разделянето на три отделни, самостоятелни републики.

По време на работата на Закавказкия сейм, положението на депутатите в Сейма, както и на членовете на Закавказкия комисариат е сложно и повече от деликатно. Можем да си представим в какво състояние са били отношенията между азербайджанските и арменските политици в Тифлис след погромите по време на "мартенските събития" в Баку. Но въпреки това и трите "национални блока" полагат значителни усилия за опазването на закавказкото единство и работят доста добросъвестно за федералния проект.

Това става въпреки спомените за кървавите сблъсъци от 1905 година между арменци и азербайджанци, провокирани от тайните служби на Руската империя и въпреки съвършено пресните ексцеси над азербайджанците в Баку през пролетта на 1918 година.

Много от членовете на Закавказкия комисариат имат двусмислено поведение, някои от тях дори поддържат контакти с Бакинския съвет и лично с Шаумян, но въпреки това възможностите за работа в рамките на демократичната федерация са използвани до тяхното окончателно изчерпване след отделянето на Грузия от федерацията.

Впрочем, поведението на дипломацията на Антантата в Тифлис (особено на английските консули и пратеници) е не по-малко двусмислено. В предишните части, имахме възможността да видим подозрително интензивната обмяна на информация между англичаните и Степан Шаумян.

Симптоматично е, че политици, публицисти и историци от трите закавказки народа, започват да обясняват "невъзможността" на оцеляването на независимата федеративна република в Закавказието буквално още в деня на саморазпускането на Закавказкия сейм. Това говори не в полза на верността на техните твърдения, а по-скоро за откровено изпитвано съжаление за станалото и за изпитваните от тях угризения на съвестта. В деня на саморазпускането на Закавказкия сейм никой не е щастлив, включително и грузинските депутати, които се оказват в ролята на ликвидатори на Сейма.

Не са особено щастливи и азербайджанските депутати, които внимателно изчакват окончателното обявяване на Грузинската демократична република, за да направят същото и с Азербайджан.

Много от арменските депутати до последния момент се надяват, че единството на Закавказието ще се запази и след връщането на Русия към демократичните начала, то ще стане федерална единица в бъдеща Руска федеративна демократична република. Много важно е да се отбележи обаче, че точно при гласуването на независимостта на Закавказието, членовете на "Дашнакцутюн" в Сейма оказват своего рода "мълчаливо съгласие", докато против пледират представителите на левите есери и кадетите.

Можем с основание да се безпокоим, че цялото това дълго встъпление, което цели да засили контурите на междуетническите и междупартийни взаимодействия в Закавказкия сейм, ще се окаже недостатъчно, но на този етап не разполагаме с повече място.

Закавказието не става Швейцария

Закавказието не става Швейцария, въпреки че е имало известни шансове за подобен развой на събитията. Както коментираше един швейцарски историк, за постигането на швейцарското единство е били необходими умората от няколко стотин годишни войни между отделните кантони преди това и съзнанието, че съседите на швейцраските кантони са изключително агресивни и експанцзионистично настроени, особено Савойските дукове.

При Закавказието има не по-малко агресивни и експанзионистично настроени съседи, отколкото в случая с Швейцария (Савойските дукове могат само да "дишат праха" на Съветска Русия и на Отоманската империя, когато става дума за териториални амбиции), но изглежда народите на Закавказието не са воювали достатъчно, за да загубят напълно желание да упражняват насилие помежду си.

Мюсюлманските фракции в Закавказкия сейм - взаимодействие, сътрудничество и противопоставяне

На 16 март 1918 г., е свикано заседание на мюсюлманските фракции в Закавказкия сейм. Обсъжда се въпросът за реквизиране на стопански инвентар от владеещите конфискуваните имения. На заседанието не присъстват представители на партиите "Хюммат" ("Гуммет"), Мюсюлмански социалистически блок и "Мюсюлманство в Русия". В протокола изрично е отбелязано, че отсъствието на представителите на трите партии се дължи най-вероятно на факта, че въпросът за реквизицията "не носи общонационален характер", а изисква принципното отношение на всяка партия по отделно.

Иначе на заседанието присъстват 17 члена на Сейма от партията "Мусават" и от демократичната група на безпартийните, която по принцип гравитира към демокатичните федералисти от "Мусават". По разглеждания въпрос за реквизицията, те се изказват положително и решават да гласуват за законопроекта. [1, док. 1]

На 25 март 1918 г. мюсюлманските фракции в Сейма са призовани на общо заседние в двореца в Тифлис по повод пристигането на делегация от представители на планинските народи в Кавказ. Присъстват шестима мусаватисти, четирима представители на мюсюлманския социалистически блок и един безпартиен.

Делегацията на планинските народи присъства в пълния си състав от петима души. Обсъден е ни повече ни по-малко въпросът за присъединяването на Северен Кавказ към създаващата се федеративна държава в Закавказието. Представителите на планинските народи се оплакват от "надигащата се руска опасност". [1, док. 2]

Много интересно е изказването на представителя на Ингушетия - Лиянов. Той коментира неща, които в определен смисъл остават актуални дори днес в контекста на териториалния конфликт между Чечня и Ингушетия.

Лиянов се оплаква от критичното положение на ингушите, които са обкръжени от казашки населени пунктове (казацкие станицы). Според него, към тази дата, за да си запазят земите, отнети от планинците и дадени им през царското време, казаците от Северен Кавказ са се "хвърлили в обятията на болшевиките". [1, док. 2]

Много важно е да се подчертае наблюдението на Лиянов, че казаците приемали болшевиките като "носители на великоруската плитика". Ако се върнем към "Мартенските събития" и кланетата в Баку, ще си спомним, че и там болшевиките и Бакинският съвет са разглеждани от привържениците на руския империализъм като наследници и продължители на идеята за "единна и неделима Русия".

Според представителите на планинските народи, казаците виждат разрешаването на поземления въпрос във физическото изтребление на ингушите и на останалите планинци. Поради това те се обръщат за помощ към Закавказкия сейм.

На срещата представителите на планинските народи от Кавказ, информират членовете на мюсюлманските фракции в Сейма за проведените от тях разговори с грузинските меншевики и с арменците от "Дашнакцутюн". Преговорите с арменците били кратки и се въртяли около въпроса за междунационалната солидарност в Кавказ. Планинците отбелязват, че точно по отношение на външните заплахи арменците не проявявали достатъчна солидарност, защото отношението на последните към заплахата от север (болшевишко-руска) и към заплахата от юго-запад (отоманската) било различно. [1, док. 2]

Въпреки това говорителят на планинската делегация - Бамматов, предлага на представителите на мюсюлманските фракции "да бъдат търпими към арменския въпрос". [1, док. 2]

Много повече допирни точки са открили планинците с представителите на грузинските меншевики - Ной Жордания, Чхеидзе и други. На практика е било констатирано единодушие по отношение на вътрешното и външното политическо положение на Кавказкия край. Представителите на грузинските меншевики са осъдили болшевизма като "великоруско, великодържавно течение". Те са признали северния фронт за не по-малко опасен от юго-западния, от където е напирала Отоманската империя.

От друга страна, грузинските меншевики са били признали правата на планинците върху казашките земи по река Терек - за това е имало резолюция на Краевия център от 24 март 1918 година, предложена лично от Ной Жордания. Затова те са обещали да окажат на планинците всякакво съдействие и са подчертали, че при известни гаранции за целостта на Грузия от страна на мюсюлманските групи, "плановете на севера могат да бъдат претворени в живота незабавно". [1, док. 2]

Представителят на планинците Бамматов е засегнал и въпроса за отношенията между отделните мюсюлмански етноси в Кавказ и е изразил пълната си увереност, че "колкото по-бързо се разреши вътрешният междунационален въпрос в Кавказките планини, толкова по-бързо и по-лесно ще може да бъде отблъснат авангардът на великоруско-казашки болшевизъм". [1, док. 2]

В отговор на изложенията на планинците и най-вече на изложението на Бамматов, Насъб бек Усуббеков от партията "Мусават" приветства казаното и подчертава "пълното великодушие на представителите на планинците от Северен Кавказ и на закавказките тюрки по въпроса за отношението към грузинците и отчасти към арменците". Той предлага "преди всичко взаимоотношенията на планинците и закавказките тюрки да се определят като членове на еднното мюсюлманско семейство".

В отговор членът на планинската делегация, Топа Чермоев обяснява, че разглежда държавността на планинците като "буферна държава (федеративна или конфедеративна), намираща се в съюз със Закавказието, която може да се развива подобно на Швейцария".

Мусаватистът Шафи бек Рустамбеков веднага предлага решаването на този въпрос да бъде възложено на "специална комисия от представители на планинците и закавказките тюрки". Действително, след петминутно прекъсване е избрана комисия от шест лица, по трима от двете страни - планинците и закавказките тюрки. Комисията пристъпила към работа незабавно. [1, док. 2]

Тук е важно да се отбележи, че много скоро ситуацията в Ингушетия ще се обърне на 180 градуса. Терските казаци въстават срещу болшевиките и ингушите (или поне значителна част от тях) незабавно се превръщат в съюзници на болшевиките. Ключова роля във въстанието на терските казаци играе братът на многократно споменавания в предишните части Антон Бичерахов - Георгий Бичерахов. За разлика от брат му, който е лоялен към Руската империя и е склонен на сътрудничество с болшевиките, именно разглеждайки ги като носители на великоруската имперска идея, Георгий Бичерахов е социалдемократ - меншевик и оглавява военните действия срещу болшевиките.

В основата на конфликтите е все въпросът за владеенето на оскъдните обработваеми земи, който продължава и до днес. Да си спомним натиска на лидера на Чечня за придобиване на територии на Ингушетия и масовия и остър протест на ингушите срещу договора между Чечня и Ингушетия за отстъпване на територии в полза на Грозни и Кадиров.

Пътят към Азербайджанската демократична република. От Февруарската революция 1917 до 28 май 1918 г.

Пътят към Азербайджанската демократична република. От Февруарската революция 1917 до 28 май 1918 г.

Първата парламентарна република, създадена в страна с преобладаващо тюркско население

На 26 март 1918 г. мюсюлманските фракции са свикани по изключително важен и спешен въпрос. Пристигнал е участникът в Трапезундската мирна конференция, (на която преговарят представителите на Закавказието и Отоманската империя) - Шейхулисламов (член на социалдемократическата партия "Хюммат" - "Енергия"). Той докладва за предявения от Отоманската империя ултиматум, с който се иска предаването на териториите, които Султанът получава според Брест-Литовския мирен договор със Съветска Русия. [1, док. 3]

Освен самият Шейхулисламов, който е член на партията "Хюммат" ("Гуммет"), присъстват депутати от партията "Мусават", членове на Сейма от безпартийната демократична мюсюлманска група и депутати от Мюсюлманския социалистически блок. [1, док. 3]

Провежда се обсъждане на въпроса от всички възможни гледни точки и се стига до решението, че мюсюлманските фракции остават на старата си позиция - поддържат известната резолюция, изпратена в Трапезунд до члена на Закавказкия сейм и член на делегацията му - М. Г. Гаджинский. [1, док. 3]

Междувременно напрежението все повече нараства. На 31 март 1918 година мюсюлманските фракции в Закавказкия сейм са изправени пред необходимостта да обсъдят "решението на отговорните партии да обявят война на Турция". [1, док. 4] Моментът е изключително тежък, защото точно тогава са извършени кървавите болшевишки погроми над азербайджанците в Баку, като болшевиките на Шаумян и Корганов са подкрепени и от местната секция на "Дашнакцутюн".

В тази обстановка част от мюсюлманските депутати в Сейма отсъстват (което е отразено надлежно в протокола), защото известията за масовите убийства в Баку принуждават много ог азербайджанските депутати да заминат към родните си места, за да помогнат на когото могат в създалата се ситуация, както и защото са притеснени за съдбата на семействата си, на роднини, близки и приятели.

Въпреки това в протокола е отбелязано, че е "имало достатъчно представители от всяка партия". [1, док. 4]

До пълно единодушие не се стига. Представителите на социалдемократическата партия "Хюммат" ("Гуммет") се солидаризират с грузинските меншевики, тоест в полза на войната. Мюсюлманският социалистически блок застава на точно противоположната позиция. Депутатите от него се отнасят отрицателно към продължаването на войната с Отоманската империя и обявяват, че "... подхождат към въпроса от гледна точка на закавказката демокрация и разглеждат тази война като нещастие за цялата закавказка демокрация и за великите завоевания на революцията ...". Мюсюлманският социалистически блок решава да изрази самостоятелно становището си на заседанието на Закавказкия сейм. [1, док. 4]

До обща позиция успяват да стигнат само представителите на "Мусават" и на партията "Мюсюлманство в Русия" ("Иттихад"). Те подготвят вече цитираната в предишни части на този анализ своя съвместна резолююция:

"Не поемайки върху себе си отговорността за родължаването на войната с Турция и смятайки я за носител на тежки последствия за цялата закавказка демокрация при създалите се условия на вътрешния живот в този край, фракцията на партията "Мусават", групата на безпартийните и партията на мюсюлманството в Русия "Иттихад", като има предвид, че въпросът за продължаването на войната е решен от ръководните партии в положителен смисъл, заявяват, че от своя страна с всички достъпни средства ще окажат възможното съдействие на другите народи на Закавказието в тази тежка задача и ще предприемат всички мерки за балгоприятно приключване на войната". [1, док. 4]

Огласяването на резолюцията от трибуната на Сейма е възложено на мусаватиста Ш. Рустамбеков. [1, док. 4]

Вижда се, че за разлика от представителите на "Хюммат" ("Гуммет"), които се солидаризират със съидейниците си - социаледмократи от Грузия, останалите мюсюлмански фракции са откровено против продължаването на войната с Отоманската империя. Интересен факт е, че най-радикалната позиция е заета от другата азербайджанска социалистическа фракция - от Мюсюлманския социалистически блок. От "Мусават" (заедно с гравитиращите към тях безпартийни) и от "Иттихад" също са против войната, но те заемат една твърде дипломатична позиция, смисълът на която се чете между редовете на резолюцията - те са против войната, но няма да саботират изпълнителната власт (Закавказкия комисариат) при воденето й, като ще направят всичко възможно за бързо постигане на мир.

От страна на "Мусават", като истински федералисти, това е логично поведение, макар че то е било най-вероятно и крайно непопулярно сред азербайджанското население, което по никакъв начин не е подкрепяяло войната с Отоманската империя. По-интересен е фактът, че партията на консервативния ислям - "Мюсюлманство в Русия" ("Иттихад") се солидаризира с демократите - федералисти от "Мусават" и се присъединява към тази мека резолюция, която е максимално добронамерена в рамките на възможното към грузинските и арменските партии, които стоят зад идеята за възобновяване на военните действия.

На следващия ден - 01 април 1918 година, мюсюлманските фракции са изправени пред въпроса за поведението си след официалното обявяване на продължаването на военните действия с Отоманската империя.

Тонът на заседанието задава Рустамбеков, който предишният ден е огласил декларацията на "Мусават", безпартийните мюсюлмани и на "Иттихад" от трибуната на Закавказкия сейм. Рустамбеков съобщава на всички, че във връзка с възобновяването на военните действия с Турция е обявено двуседмично прекъсване на заседанията на Сейма и е избрана военна колегия от трима души с извънредни пълномощия. Ораторът поставя въпроса за линията на поведение на мюсюлманските фракции във въпросния промеждутък от време, когато Сеймът няма да заседава, а войната ще продължава.

Азербайджанските депутати от Сейма не са никак възхитени от ставащото. Г. Мамедбеков заявява, че "с подобна крачка правителството игнорира интересите на мюсюлманите и анулира тяхната роля както в правителството, така и в Сейма и затова тяхното (на депутатите - мюсюлмани, б. авт.) по-нататъшно пребиваване в Тифлис и съвместна работа с грузинците и арменците е немислима и безполезна. ..." [1, док. 5]

Воден от тези съображения, ораторът предлага мюсюлманите - депутати да излязат от състава на Сейма, да повикат от Северен Кавказ представителите на Дагестан, Чечня и Ингушетия, да се съберат всички заедно и да поислят за по-нататъшната съдба на тези народности. [1, док. 5]

Това е възможно най-крайната позиция и тя предизвиква незабавно противопоставяне. Председателстващият заседанието безпартиен депутат М. Ю. Джафаров предлага, а депутатите - мюсюлмани приемат, въпросът за излизането им от състава на Закавказкия сейм да не се обсъжда, докато не се върнат от Трапезунд мюсюлманите - членове на делегацията за мирната конференция [1, док. 5]. Депутатите - мюсюлмани се връщат към обсъждането на въпроса за прекъсването на заседанията на Сейма.

Според председателстващия М. Ю. Джафаров мюсюлманите не могат да се съгласят с предаването на цялата власт в ръцете на военна колегия от трима души "при наличие на напрегнатост в националните отношения". [1, док. 5] (Колегията се състои от трима министри: министър-председателят, който е и военен министър, министърът на вътрешните работи и министърът на финансите).

Х. Б. Мелик-Асланов се изказва за предаване на цялата власт, в случай на прекъсване на работата на Закавказкия сейм на правителството, "което може да отстъпи част от тези права отново на избраната колегия от тримата". [1, док. 5]

Д. Б. Гаджинский смята, че е необходимо занапред да се очертае кръгът на пълномощията на военната колегия на тримата, нейните взаимоотношения с правителството, а вече, след това, в съответствие с очертаните пълномощия да се изрази отношението на мюсюлманите към нея. [1, док. 5]

Г. Б. Агаев е уверен, че ако цялата власт на Сейма бъде предадена на военната колегия, то мюсюлманското население ще се окаже в критично положение и затова, за да се избегната възможните усложнения, е било необходимо на първо място отрано да са били изяснени функциите на тази колегия и, на второ място - Сеймът успоредно да продължи своята работа. [1, док. 5]

Дебатите продължават и в крайна сметка се стига до следното решение:

1) "Изцяло да се възрази срещу прекъсването на работата на Сейма"; 2) В случай, че Сеймът все пак бъде разпуснат, то неговите права да бъдат предадени на правителството, като е необходимо да се посочи изрично, какви пълномощия се предоставят на военната колегия, като последната трябва да бъде отговорна пред правителството; 3) в случай, че на колегията бъдат дадени извънредни пълномощия и тя ще отговаря пред Сейма след възобновяването на работата му, то министрите - мюсюлмани трябва да излязат от състава на правителството. [1, док. 5]

Както се вижда и в този случай, при мюсюлманските фракции в Закавказкия сейм надделяват умереността и компромиса. Макар че е повече от ясно, че със създаването на военната колегия, на която се предвижда да се дададт извънредни пълномощия, сравними със статута на диктаторите от Римската република, големите губещи са мюсюлманските фракции в Сейма, които остават изолирани и обезправени, азербайджанските депутати отхвърлят идеите за напускане на Закавказкия сейм и идеите за търсене на "чисто мюсюлмански" отговор на възникналите праблеми.

Общото заседание на мюсюлманските фракции решава да се опита да защити общо демократичния ред, противопоставяйки се на временното разпускане на Сейма. Прилагайки възможно най-реалистичния подход към ситуацията, то предлага сценарии на поведение и в случай на неблагоприятен развой на събитията и отхвърляне на техните искания за продължаване на работата на Сейма. В този дух е второто решение, което иска пълномощията на Сейма да се дадат на правителството, а не на военната тричленка, която трябва да бъде отговорна пред легитимната изпълнителна власт.

Разглежда се разбира се и най-неблагоприятният сценарий - ако на военната колегия все пак се дадат извънредни пълномощия. В този случай отново не се предлагат крайни конфронтационни действия, а само се иска министрите - мюсюлмани да напуснат правителството, за да не носят отговорност впоследствие за всичко, което се е случило по време на военните действия и прекъсването на работата на Закавказкия сейм.

Трябва да се има предвид освен всичко друго, че тези решения са взети непосредствено след клането в Баку, което с нищо не е допринесло за добрите отношения между азербайджанските и арменските депутати в Сейма. Грузинските депутати също "пасуват" на тези трагични събития и отношенията им с азербайджанците също не могат да се смятат за цветущи. Но въпреки изключително емоционалната атмосфера и шока от бакинските погроми, представителите на мюсюлманските фракции въпреки всичко продължават линията на сътрудничество с другите партии, респективно и с депутатите от другите етноси в Закавказкия сейм.

Два дни по-късно мюсюлманските фракции имат възможността да изслушат доклада на пристигналия от Батум член на закавказката делегация на мирната конференция в Трапезунд - Х. Б. Хасмамедов. По думите на докладчика, турската декларация, предявена на закавказката делегация, гласяла, че самостоятелността на Закавказието може да бъде призната от Високата порта само в случай, че Закавказкият комисариат се съгласи да отстъпи на Отоманската империя трите санджака (окръга) - Карски, Ардахански и Батумски. [1, док. 6]

Искането на делегацията е било толкова категорично, че закавказката делегация е била поставена пред необходимостта да тръгне на радикални отстъпки. Според изнесената пред азербайджанските депутати от Сейма информация "мюсюлманската част от делегацията всячески е опипвала почвата, за да не си разваля отношенията с грузинците, от една страна, но едновременно с това да ги подтикне към отстъпки". [1, док. 6]

След това докладчикът разказва как А. И. Чхенкели изпратил телеграма в Тифлис, Батумската област да бъде отстъпена на турците, с изключение на пристанището Батум и неговия хинтерланд. Съдържанието на тази телеграма буквално втрещило арменците - членове на делегацията, и те предложили направо да се признаят всички разпореждания на Брест-Литовския договор. [1, док. 6]

Това предложение, разбира се, е било направено в състояние на афект, но то веднага срещнало съчувствие от страна на мюсюлманската част на закавказката делегация и на водача на мисията - Чхенкели. Както разказва Хасмамедов, "за това било съобщено на турската делегация и изглеждало, че всичко е готово. Но на следващото утро пристигнала шифрована телеграма до Чхенкели, Церетели и Н. Рамишвила, където се казвало, че отстъпването на Батум се смята за национално и партийно самоубийство. Друга телеграма от Тефлис настоявала за незабавното заминаване (на делегацията на Закавказието, бел. авт.) от Трапезунд". [1, док. 6]

Водачът на закавказката делегация - Чхенкели, проявява хладнокръвие във възникналата инфарктна ситуация и успява да прокара много по-дипломатична и приемлива формула относно заминаването на закавказката делегация, която да бъде съобщена на делегацията на Отоманската империя: "поради необходимостта от получаване на инструкции от Закавказкото правителство делегацията е принудена да си замине обратно." [1, док. 6]

На практика Чхенкели спасява мирните преговори между Закавказието и Отоманската империя от емоционалната реакция на политическите функционери в Тифлис. На отоманската делегация е дадено съвсем приемливо обяснение за прекъсването на преговорите - след като Закавказието тръгва на такива големи отстъпки, естествено е да се проведат консултации с правителството, а защо не и със Сейма. Освен това Чхенкели се възползва от съдействието на азербайджанските членове на делегацията, някои от които остават в Трапезунд, за да поддържат у турците убеждението, че преговорите се движат напред.

От по-нататъшния разказ на Хасмамедов става ясно, че той е установил, че членовете на отоманската делегация са били много добре осведомени за положението на мюсюлманите в Закавказието. Те направо обещали съдействие с "активна сила" за потушаване на анархията. [1, док. 6]

Тези сведения по естествен начин предизвикват дискусия по въпроса за борбата с болшевизма между представителите на отделните мюсюлмански фракции на заседанието на 3 април 1918 година. М. Ю. Джафаров разказва, както на присъстващите депутати, така и на тези членове на мирната делегация, които са на заседанието, за "изолираното положение, в което са пападнали мюсюлманите в правителството по въпроса за борбата с болшевизма". [1, док. 6]

Действително, както беше посочено малко по-горе, грузинските меншевики се отнасят индиферентно към кланетата в Баку. От една страна, това може да се обясни с това, че те имат огромни проблеми с мирните преговори с Отоманската империя. В един момент, когато прекъсването на мирните преговори е факт, въпреки цялата изобретателност на Чхенкели и подновяването на военните действия с империята чука на вратата, събитята в Баку са сравнително далечни и второстепенни за грузинските меншевики. За депутатите от мюсюлманските фракции обаче те са повече от важни.

От друга страна, по време на разговорите с представителите на планинските народи, грузинските меншевики са заявили ясно, че смятат "северния фронт" за също толкова критичен, както и "югозападния". Те са постулирали, че Съветска Русия и Отоманската империя са еднакво опасни за заквказката демокрация. Това е обяснимо и с факта, че фронтът в Северен Кавказ е близо до "чергата" на грузинците. Но когато Съветска Русия отваря и "източен фронт" на Апшеронския полуостров, меншевиките в Тифлис "пасуват". Това е забелязано от Ленин и той отправя прословутото си предложение до Шаумян да направи "блок с Жордания". Друг е въпросът, че Шаумян отхвърля тази хитра тактика и поема пътя към войната и към Кюрдамирските блата.

На 4 април 1918 година депутатите в Сейма Х. Б. Хасмамедов и Ф. Хан Хойски запознават членовете на мюсюлманските фракции с хода на техния разговор с г-н Шрайдер - бивш германски консул в Перися и професор в Тифлиския университет. Разговорът с Шрайдер бил проведен като с човек "който стои близко до политическите задачи на Германия на Изток". [1, док. 7] темата на разговора е бил въпросът за политическото бъдеще на Закавказието, като г-н Шрайдер "засегнал въпроса за ориентацията и покровителството на Централните сили", под които както добавили азербайджанските представители се разбирали Турция и Германия. За останалите членове на Централните сили, като "държави нямащи каквото и да е отношение към Закавказието, не могло да става и дума". [1, док. 7]

Азербайджанските представители заявяват на Шрайдер, че по въпроса за ориентацията на "тюрките от Закавказието", позицията е определена и тя е устойчива. Ориентацията е "германо-турска". Представителите на мюсюлманските фракции заявяват на Шрайдер:

"Това наше убеждение е здраво и в случай на несъгласие на някой от съседите, нашата позиция няма да се измени, а може да доведе до отделянето на Азербайджан." [1, док. 7]

На въпроса на проф. Шрайдер как се отнасят азербайджанците към арменската ориентация спрямо Турция, като се визира непримиримото отношение на арменците към Отоманската империя, двамата депутати от Закавказкия сейм единодушно отговарят, че "такова положение е неприемливо за тюрките от Закавказието".

На следващия въпрос на проф. Шрайдер, "допуска ли се възможност за поканване на външна сила за въдворяване на ред (вътре в страната) в случай на анархия вътре в страната" е бил даден отговор, "че е възможно, ако такива части бъдат турски войски". [1, док. 7]

Азербайджанските депутати останали с впечатлението, че г-н Шрайдер е останал, както той сам заявил, много доволен от проведения разговор и подчертал обстоятелството, че "световните събития се разгръщат в зависимост от борбата между Англия и Германия, при което Германия не допуска завръщане на Русия в Закавказието и засилването на английското влияние". [1, док. 7]

Проф. Шрайдер изявява желание заедно с него в Берлин да бъде командирован представител на тюрките от Закавказието за непосредствени преговори с Германия. На това предложение азербайджанците дали уклончив отговор, поради нежеланието им "да завързват отношения с Германия, заобикаляйки Турция". [1, док. 7]

Тук може да се каже, че разговорът на двамата депутати от Сейма с проф. Шрайдер е отражение на германската активност в Закавказието и най-вече в Тифлиска губерния. Както е известно от историята, само след двадесетина дни Германия и Отоманската империя ще подпишат споразумение, с което ще си разделят сферите на влияние в Закавказието. [3] Събитията ще се стекат така, че под натиска на войските на султана, Грузия ще поиска закрилата на Германия и това ще стане точно въз основа на сключеното споразумение между Берлин и Константинопол.

От доклада на двамата депутати се вижда и тънкият лед, по който се движат азербайджанските лидери по това време. Те са буквално в "окото" на геополитическия "тайфун", който е връхлетял Закавказието. Няма реална геополитическа сила, която да не е заявила претенции към Закавказието. Със Съветска Русия азербайджанците са във война. Кръвта от "Мартенските събития" в Баку няма как да се измие, а и Бакинският съвет напира към Елисаветпол (Гянджа), а даже и към Тифлис.

В самия Тифлис, където заседава Закавказкият сейм, е пълно с явна и тайна агентура на страните от Антантата. След Февруарската революция консулите на страните от Антантата активно се месят в устройството на Кавказкия край. За тях е от съдбоносно значение да не допуснат Централните сили да се настанят в региона. Дипломацията на Антантата в крайна сметка загубва тази надпревара, но все пак успява да спечели достатъчно време, докато траят редуващите се преговори и подновявания на бойните действия между армията на Отоманската империя и силите на Закавказието.

На всичкото отгоре, азербайджанците трябва да балансират и между двете важни за тях Централни сили - Германия и Отоманската империя. Те едва ли са запознати с тънкостите на германо-болшевишките взаимоотношения и тяхната игра около бакинския нефт. Както беше показано в предишни части на този анализ, германците не оспорват на болшевиките контрола върху нефта на Апшеронския полуостров. За тях е достатъчно да получават редовно доставките, към които Ленин и Сталин се отнасят с грижата на "добри стопани" и лоялни партньори. Ако избягаме напред във времето, ще видим, че дори влизането на англичаните в Баку, след краха на болшевиките в Бакинския съвет и установяването на "Диктатурата на Центрокаспия" - съюз на есери, меншевики и "Дашнакцутюн", германците се задоволяват с обещанието на Ленин, че бързо ще изгони англичаните от там и не насочват войски към нефтените полета.

(Продължението следва)

Използвана литература:

[1] Протоколы заседаний мусульманских фракций Закавказкого Сейма и Азербайджанского Национального Совета 1918 г., Национальное архивное управление Азербайджанской республики, Главный редактор и автор предисловия А. А. Пашаев, "Adiloğlu" nəşriyyatı, Баку 2006 г.

[2] Закавказский сейм: Стенографический отчет, Сесия первая, Тифлис, 1918 г.

[3] Ментешашвили Автандил, Из истории взаимоотношений Грузинской демократической республики с советской России и Антантой. 1918-1921 г.