Върховната административна прокуратура е установила 126 общински наредби, които противоречат на Конституцията и законите и спират стопанската инциатива.

Прокуратурата протестира 10 наредби в общините Несебър, Созопол, Царево, Велинград, Септември, Севлиево, Димитровград, Дупница, Аврен и Златоград

От прокуратурата обясняват, че примерно са въведени правила да не се издава разрешение за поставяне на преместваеми обекти на лица, които имат задължения към общината, поставени са изисквания за предоставяне на нотариално заверено съгласие за представяне на удостоверения за липса на задължения по ДОПК, при положение, че законът изисква само писмена форма, без нотариална заверка.

В 17 общини прибирали незаконни такси

В 17 общини прибирали незаконни такси

В наредбите, приети от общинските съвети, има местна такса, без законова основа

Като друг пример от административната прокуратура посочват и разпоредби в някои общински наредби, с които е въведено изискване при поставяне на преместваеми обекти да се заплаща депозит за разноски по принудителното премахване в размер, определен със заповед на кмета на общината. Въведени са задължения за подаване на декларация от заявителя, че по отношение на него не е провеждана процедура за принудително премахване на преместваем обект, изброяват от прокуратурата.

Оспорените разпоредби са в нарушение на Конституцията на България и на принципа на правната сигурност - основен принцип на правото на ЕС. Противоречат на АПК, Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност ( ЗОАРАКСД) и на чл. 49, § 2-ри от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Атакуваните текстове са в пряко противоречие с императивно регламентираните предели на нормотворческа компетенция и принципите на правовата държава. Противоречат на принципите на свободна стопанска инициатива, реда за установяване и събиране на публични вземания, както и на всички законови разпоредби, регламентиращи реда и условията за упражняване на "дейности".

До момента са изготвени 10 протеста за отмяна на норми от общински наредби, незаконосъобразно регламентиращи различни по характер условия, задължения и ограничения, в противоречие с нормативна уредба, информират от прокуратурата.