Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 187 800 лв. Ще се изплащат обезщетения по сключени през първото тримесечие на 2017 г. споразумения, за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по приключили граждански, административни и наказателни производства.

Средствата са предвидени в централния бюджет. Тази мярка е регламентирана в Закона за съдебната власт като начин за компенсиране на гражданите и юридическите лица, пострадали от забавено правосъдие.

Техните заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, се подават в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Проверката и произнасянето по заявленията се извършват в 6-месечен срок, а обезщетенията се изплащат чрез бюджета на Министерството на правосъдието въз основа на сключено споразумение.