КПКОНПИ обжалва решение на Софийския окръжен съд, с което е отхвърлен иск на Комисията срещу сина и съпругата на Христо Бисеров, както и срещу "Солари Елов дол".

Искът е за 4 081 099,21 лева.

КПКОНПИ е осъдена да заплати съдебни разноски за общо 327 743,97 лв.

Гражданското дело в Софийски окръжен съд е образувано през октомври 2015 г. Първото заседание по делото /19.05.2016 г./ не е проведено поради нередовно призоваване и то е отложено за 15.09.2016 г. С решение от 17.06.2016 г. съдът е прекратил производството по делото с мотиви, че след като наказателното производство срещу лицето е прекратено, делото за отнемане на незаконно придобито имущество също трябва да бъде прекратено, като от Комисията е претендиран адвокатски хонорар в размер на 147 600 лв.

Решението за прекратяване е обжалвано пред Апелативния съд в София, който го потвърждава. Следва обжалване от Комисията пред Върховния касационен съд, се отменя обжалваният съдебен акт и делото се връща на Софийския окръжен съд. Заседание е насрочено на 23.05.2019 г., но не е проведено поради нередовно призоваване. Делото е отсрочено за 26.09.2019 г., но два дни преди това Софийският окръжен съд го прекратява отново с мотиви, че съдът, въпреки тълкувателното решение на ВКС, не може да приеме, че Директива 2014/42/ЕС се отнася само за наказателните производства. КПКОНПИ е осъдена да плати на ответниците адвокатски хонорар от 164 500 лв. Следва ново обжалване от страна на Комисията пред Апелативния съд в София, който спира производството до постановяване на решение по дело на Съда на Европейския съюз.На 23.04.2020 г. Апелативният съд в София отменя решенията за прекратяване и присъждане на разноски и връща делото отново на СОС. На 20.10.2020 г. първоинстанционният съд дава указания на ищеца, тъй като тогава счита исковата молба за нередовна. Указанията са изпълнени от КПКОНПИ на 11.11.2020 г.

САС прекрати делото за отнемане имоти на Христо Бисеров

САС прекрати делото за отнемане имоти на Христо Бисеров

Промените в ЗПКОНПИ не отговарят на евродиректива

На 19.11.2020 г. е проведено първо заседание по делото, като съдът приема проекта на доклад, без да се съобрази с възраженията на представителя на КПКОНПИ, отменя допуснатите съдебно-автотехническа и съдебно-икономическа експертиза, изслушва допуснатите свидетели на ответната страна, приема съдебно-техническа оценителна експертиза, но заявява, че няма да приеме стойностите, посочени от вещото лице, а ще вземе предвид тези по нотариалните актове. Съдът не допуска и поисканата от ищеца съдебно-счетоводна експертиза с въпроси относно воденото счетоводство на ответно дружество и прекратява съдебното дирене, като дава ход на устните състезания и обявява делото за решаване. На страните е предоставен 7-дневен срок за писмени бележки.

На 26.11.2020 г. съдът постановява първоинстанционното решение, с което исковете на КПКОНПИ са отхвърлени и Комисията е осъдена да заплати съдебни разноски в общ размер на 327 743,97 лв., от които 164 500 лв. адвокатски хонорари и 163 243,97 лв. държавна такса на Софийския окръжен съд.

В мотивите съдът приема, че "недостигът на средства" не е основание за незаконността на придобитото имущество. То трябва да бъде установено от наказателна присъда, акт на данъчни органи или първо да бъде воден установителен иск и чак след него дело за отнемане на незаконно придобито имущество. Приема се, че исковете срещу ответниците са допустими, но неоснователни поради прекратяването на наказателното производство.

Днес КПКОНПИ обжалва решението на Софийския окръжен съд пред Апелативния съд в София. Основният довод в жалбата е, че първоинстанционното решение противоречи на разпоредбите на закона, със съдебната практика и с Решение на Съда на ЕС.

Държавата няма да отнеме имущество за 2 милиона лева на Христо Бисеров

Държавата няма да отнеме имущество за 2 милиона лева на Христо Бисеров

След тълкувателното решение на ВКС, КПКОНПИ оттегля искове за над 21 милиона лева