Министерският съвет ще изплати 927 400 лв. обезщетения по няколко дела в изпълнение на решения на Европейския съд за правата на човека - ЕСПЧ.

Казусът по делото "Ченгелян и други срещу България" е свързан с невъзможността на жалбоподателите да влязат във владение на реституирана сграда в Пловдив, обявена за паметник на културата. Присъденото от ЕСПЧ обезщетение за имуществени вреди е в размер на 462 000 евро и 675 евро за разноски по делото.

Става въпрос за собствениците на къща в Стария град на Пловдив - Павлитовата или Синята. Европейският съд за правата на човека признава, че е погазена правната сигурност и правото на всеки мирно да се ползва от собствеността си. Павлитовата къща е обявена за паметник на културата с национално значение през 1949 г. През 1966 г. е национализирана по реда на Закона за плановото изграждане на населените места (ЗПИНМ), а на собствениците е платена компенсация от малко над 14 000 лв.

През 1992 г. бившите собственици подават молби до кмета на Пловдив за връщане на имота им, но той отказва и следва обжалване пред Пловдивския окръжен съд и впоследствие пред Върховния административен съд. През 1998 г. ВАС излиза с окончателно решение, с което отменя отказа на кмета на Пловдив за връщане на Павлитовата къща. Наследниците връщат платените през 60-те години 14 732 лв и къщата е отписана от актовите книги за общинска собственост.

Собствениците отправят нотариални покани и искания за срещи до община Пловдив и фонд "Тринадесет века България", които владеят къщата. През 2003 г. наследниците подават иск срещу общината и фонд "13 века България". През 2007 г. Върховният касационен съд - ВКС излиза с окончателно решение, което става основната причина България да бъде осъдена в Страсбург. ВКС отменя реституцията на Павлитовата къща, която е постановена с влязло в сила решение на ВАС още през 1998 г.

800 000 евро по присъди в ЕСПЧ платени през 2017 г.

800 000 евро по присъди в ЕСПЧ платени през 2017 г.

България е под наблюдение с над 262 дела

За лоши хигиенни условия в затворническото общежитие в Кремиковци ЕСПЧ е присъдил обезщетение за претърпени неимуществени вреди от 3000 евро и 767 евро за разноски по делото "Христосков срещу България".

ЕСПЧ е приел, че по случай с жалбата на бивш полицейски служител ("Йончев срещу България") властите не са изпълнили задължение да осигурят ефективна и предвидима процедура, в която той да получи пълна информация за психологическите му оценки. Присъдено му е обезщетение от 3930 евро за неимуществени вреди и за разноски.

По жалбата на родители на три деца, иракски граждани, за лоши условия в мястото на задържането им след незаконен опит за преминаване на границата, ЕСПЧ посочва, че към момента на задържането България не е била поставена пред екстремни затруднения в справянето с имиграционната вълна. С този аргумент съдът присъжда обезщетение за неимуществени вреди в размер на 600 евро за всеки от тримата непълнолетни и общо 1000 евро за разноски по делото "С. Ф. срещу България".

По делото "Фъртунова срещу България", образувано заради невъзможност за обжалване към онзи момент на наложена по Закона за движение по пътищата глоба в размер на 30 лв., ЕСПЧ не присъжда обезщетение, а само изплащане на 1000 евро разноски по делото. Необжалваемият минимум на санкциите е отменен от Конституционния съд през 2012 г.

Правителството ще приключи с приятелско споразумение дело пред ЕСПЧ, образувано по жалбата на Петя Пиличева срещу България. То е заради нарушени права на справедлив съдебен процес и на ефективни правни средства за защита. Причината е неизпълнение от страна на НОИ на съдебно решение, с което институтът е бил осъден да заплати на жалбоподателката обезщетение за претърпени имуществени вреди и за разноски по съответното дело.

НОИ заплатил само дължимата сума за обезщетение и въпреки издадения изпълнителен иск, Петя Пиличева не успяла да получи дължимата й сума за разноски. Правителството признава извършеното нарушение и приема да изплати предложените от ЕСПЧ 600 евро за претърпени вреди и направени разходи и разноски, с което се слага край на делото.