169 780 лв. допълнителни от бюджета на Министерство на правосъдието ще бъдат платени за изплащане на обезщетения за забавено правосъдие.

Сумата е по сключени споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по приключили граждански, административни и наказателни производства за първите три месеца на годината.

Средствата са предвидени в централния бюджет и днес правителството одобри трансфера.

Тази мярка е регламентирана в Закона за съдебната власт като начин за компенсиране на гражданите и юридическите лица, пострадали от забавено правосъдие. Техните заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, се подават в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Правителството утвърди и вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на правосъдието. С тях 1,5 млн. лв. се прехвърлят от „Политика в областта на изпълнение на наказанията” към „Политика в областта на правосъдието”.

Така ще бъде преодолян недостигът на средства за персонал по бюджета на Главна дирекция „Охрана”, както и да бъдат изравнени нивата на получаваните допълнителни възнаграждения (за нощен труд, време на разположение и за работа на официални празници) на служителите в две от структурите на МП, където се прилагат сходни принципи за тяхното определяне и изплащане – ГД „Охрана” и ГД „Изпълнение на наказанията”.