Европейската комисия призова днес България, Хърватия, Кипър и Румъния да прилагат изцяло правилата на ЕС за укрепване на презумпцията за невиновност и правото на присъствие на обвиняемия на наказателен процес.

Комисията счита, че нотифицираните национални мерки за транспониране, представляват само частично транспониране на Директивата и че някои разпоредби на Директивата липсват.

Европейските правила в тази област са част от изискванията за общите минимални изисквания за справедлив процес, при който правата на заподозрените и обвиняемите са достатъчно защитени.

Комисията е установила и недостатъци по отношение на препратките към вината, например когато властите посочват открито даден гражданин като виновен.

Съществуват и пропуски, свързани с начина, по който заподозрените и обвиняемите могат да бъдат представени, например в съда, като се използват мерки за физическо задържане и свързани с правото да присъстват на делото.

През май 2018 г. ЕК вече изпрати официални уведомителни писма до четирите държави. Комисията днес продължава с наказателните процедури и дава срок от два месеца за отговор. В съобщението се посочва, че по-късно въпросът може да бъде отнесен до Съда на ЕС.