По служебен път ще се предоставят свидетелства за съдимост. Министерството на правосъдието ще представя тази информация електронно и по служебен път. Това ще е възможно за неосъждани лица.

Редът и начинът за предоставяне на електронни свидетелства за съдимост по служебен път между Министерството на правосъдието и администрации на органите на изпълнителната власт, се уреждат в проект за изменение на Наредба №8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. Изменението влиза в сила от 26 февруари 2018 г.

Днес Министерството публикува проекта за обществено обсъждане.

С изменението на Наредбата се променят текстове в 68 нормативни акта, като отпада изискването неосъжданите граждани да предоставят на администрацията свидетелства за съдимост.

Предвидено е свидетелствата да се издават по заявление от централните и териториалните органи на изпълнителната власт чрез длъжностни лица, оправомощени да получават достъп до данните за съдимост. Министерството ще издава свидетелства и след подаване на онлайн заявление по образец. Такса няма да има, а документът ще бъде издаван в тридневен срок.

Промени има и при подаването на заявления за издаване на свидетелства за съдимост на гише в районните съдилища. Ще отпадне изискването да се представя копие или оригинал на акта за раждане или удостоверение за раждане в оригинал или нотариално заверено копие или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето.