Министерството на правосъдието обяви прием на заявления от неправителствени организации за участие в дейността на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система в срок до 30 септември.

В съответствие с Постановление на Министерски съвет №3 от 2016 г. за създаване на Съвета, заявления за участие могат да подават всички юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза, работили най-малко 5 години в областта на съдебната реформа, с реализирани през последните 5 години конкретни инициативи в тази сфера и подали до министъра на правосъдието формуляр за участие по образец, утвърден от него.

Образецът на формуляр е публикуван на сайта на ведомството в секция "Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система". Той и необходимите документи, посочени в него, могат да се подават в деловодството на Министерството на правосъдието.

В случай, че повече от 5 организации отговарят на нормативно установените критерии за членство, комисия в състав заместник-министър на правосъдието, секретаря на Съвета и представител на Секретариата на Съвета, определя чрез жребии 5 от тях за участие в работата на Съвета за период от 6 месеца, считано от 1 януари 2018г.