Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество установи конфликт на интереси за изпълнителния директор на МБАЛ "Лозенец".

Производството е започнало по сигнал, в който се твърди, че доц. д-р Радосвет Горнев е гласувал в своя полза на заседание на Съвета на директорите на болницата и че на 9 юли 2021 г. е подписал допълнително споразумение към трудовия си договор, едновременно в качеството на "работодател" и "служител", т.е. сам със себе си.

В хода на проверката на сигнала са изискани документи от Министерството на здравеопазването и от МБАЛ "Лозенец" ЕАД.

Болница "Лозенец" с ново ръководство

Болница "Лозенец" с ново ръководство

В Съвета на директорите влизат адвокат Ивиян Симеонов

Констатирано е, че в качеството си на лице на висша публична длъжност Горнев е упражнил правомощия по служба в свой частен интерес. Той е участвал в заседание на Съвета на директорите на дружеството на 5 юли 2021г., на което е гласувал "за" собственото си освобождаване като началник на клиника по хирургия към МБАЛ "Лозенец" и назначаването си като лекар-хирург, в нарушение на разпоредбите на ЗПКОНПИ. Установено е и че на дни по-късно е подписал допълнително споразумение едновременно в качеството си на служител и на изпълнителен директор. По този начин, чрез договаряне сам със себе си, той е получавал възнаграждение.

От КПКОНПИ посочват, че и при двете му действия правилното и законосъобразно поведение би било да си направи самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение по служба, като уведоми органа по избора или назначаването си. Вместо това, доц. Горнев е действал в свой частен интерес, което е и основание за наличие на конфликт на интереси.

С решението на Антикорупционната комисия му е наложена глоба в общ размер на 10 000 лв.